Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Årsredovisning för 2021

Årsredovisningen för 2021 är nu klar. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott istället för det negativa resultatet i budgeten för 2021.

Verksamhetens intäkter landade på 1 015 537 tkr, medan kostnaderna landade på 970 343 tkr. Verksamheten 2021 var budgeterad för ett negativt resultat, men i stället blev resultatet ett överskott på 45 194 tkr.

Ansträngd ekonomi 2020 medförde verksamhetsförändringar

Under 2020 blev det tydligt att högskolans ekonomi var ansträngd, framför allt på grund av ökade kostnader för pensionsavsättningar. Särskilt utbildningsverksamheten gjorde stora underskott. Därför gjordes under 2021 stora ansträngningar för att få balans i ekonomin. Inledningsvis genomfördes bland annat större verksamhetsförändringar i högskolans gemensamma förvaltning, där drygt tio medarbetare blev övertaliga och ytterligare anställningar inte återbesattes. Det senare gällde även biblioteket. Under året har högskolans institutioner och lärarutbildningen också vidtagit en mängd åtgärder för att nå en budget i balans. Framför allt har det handlat om att minska kostnaderna på utbildningssidan. Särskilt fokus har också lagts på en intensiv uppföljning av ekonomin.

Ökade intäkter och minskade lokalkostnader har bidragit till skillnaden mellan budget och utfall

Poster som bidragit till överskottet är ett ökat forskningsanslag på 30,3 miljoner kronor och ökade intäkter från polisutbildningen med 6,9 miljoner kronor. På grund av pandemin har merparten av högskolans undervisning skett digitalt under året, och personalen har i stor utsträckning arbetat hemifrån. Det har medfört att driftkostnaderna, bland annat resekostnader och diverse förbrukningsvaror, har minskat. Vidare har högskolans kostnader för lokaler blivit mindre än budgeterat och högskolan lyckades också, trots pandemin, hyra ut studentlägenheter i större utsträckning än förväntat.

- Om vi exempelvis tittar på kostnaderna för grundutbildningen så minskade de med 32 751 tkr under året efter högskolans arbete med att få ekonomin i balans. Minskningen beror på att högskolan identifierat att grundutbildningen burit en alltför stor andel av kostnaderna genom åren och nu har vi korrigerat detta, säger rektor Gustav Amberg.

Höjning av forskningsanslag

I regeringens vårändringsbudget tilldelades Södertörns högskola 30,5 mkr i stärkt anslag för forskning och forskarutbildning. De nya medel som kom för 2021 kommer huvudsakligen användas till att anställa ytterligare doktorander. Därefter kommer medlen att fördelas på tre områden: att anställa fler doktorander, att anställa biträdande lektorer samt att stärka den interna forskningsfinansieringen och därmed ge lärarna mer forskningstid.

Ekonomin framåt

- Vi tror inte att det kommer att behövas ytterligare besparingar nu på grund av pensionsavsättningarna. Pensionskostnaderna fortsätter att öka något 2022-24, men detta har vi tagit hänsyn till i planeringen. Om vi ser att kostnaderna också minskar ska resurser föras ut i verksamhet, särskilt till utbildningen, avslutar rektor Gustav Amberg.

Andra siffror i årsredovisningen

Södertörns högskola hade under verksamhetsåret 2021:

  • 13 354 studenter
  • 7 612 helårsstudenter
  • 73 utbildningsprogram, varav 40 på grundnivå och 32 på avancerad nivå, samt ett på förberedande nivå.
  • 287 fristående kurser, varav 215 på grundnivå och 72 på avancerad nivå
  • 1 683 examina (214 fler än 2020)
  • 18 disputationer
  • 101 doktorander
  • 913 anställda (dec 2021)

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se