Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Ny plan för jämställdhetsintegrering

Mats Bergman

Mats Bergman, ordförande i arbetsgruppen för jämställdhetsintegrering

Alla lärosäten ska genom ett regeringsuppdrag ta fram en plan för jämställdhetsintegrering och arbeta efter den. Nu har Södertörns högskolas arbetsgrupp tagit fram en plan för 2021-2022. Planen lyfter bland annat jämställd rekrytering, med en skärpt målsättning om minst 40% kvinnor respektive män per institution för lektors- och professorstjänster.

En arbetsgrupp har under ledning av professor Mats Bergman tagit fram planen enligt regeringsuppdraget om jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor (JiHU). I åtgärdsplanen beskrivs vilka aktiviteter som högskolan ska arbeta med 2021–2022, vilken instans som ansvarar för dessa och hur planen ska följas upp.

En skillnad mot tidigare plan från 2017 är att aktiviteterna tydligare ska integreras med högskolans verksamhetsplan.
Planen är indelad i tre områden:

  • Rekrytering och interna karriärvägar
  • Sjukfrånvaro och stressrelaterad ohälsa
  • Könsbundna studieval och utbildningens innehåll

Inom rekrytering ligger fokus på jämställd rekrytering för såväl akademisk personal som teknisk och administrativ personal.

- Inom rekryteringsområdet har vi nu spetsat till målsättningen på institutionsnivå med minst 40% kvinnor respektive män för lektors- och professorstjänster, snarare än på högskolenivå, säger Mats Bergman.

Inom området könsbundna studieval behövs åtgärder för hur högskolan håller kvar studenter med underrepresenterat kön.

- Sannolikheten för att en man, som registreras vid något av högskolans program, tar examen är bara cirka tre femtedelar av motsvarande sannolikhet för en kvinna, säger Mats Bergman. Dock är 21 av högskolans 29 program kvinnodominerade, vilket också påverkar siffran. Men det är en fråga i sig som vi också måste jobba med, hur vi bryter de könsbundna studievalen. Vi kommer utveckla arbetsformer för “Jämställdhetsperspektiv hela vägen”, från rekrytering till exitintervjuer och alumnverksamhet. Men det är också en samhällsfråga som kräver långsiktiga satsningar från många aktörer.

Efter en omfattande remissrunda beslutade rektor om planen den 23 november. Den ersätter nu Plan för jämställdhetsintegrering (Dnr 1768/1.1.1/2017). Mats Bergman informerade om planen på personalmötet 26 november.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se