Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Kompetensutveckling och stöd

Högskolan vill stötta och hjälpa dig som chef att ha den kompetens som behövs för ett bra ledarskap.

Vi har utbildningar, handledning och mentorskap. Vissa utbildningar ges i samarbete med andra lärosäten i Stockholmsområdet och kan på så sätt arrangeras oftare än vad som annars skulle vara möjligt. Se kursutbudet längre ner på sidan.

Du har själv ansvar för att du har den kompetens som behövs.

Utbildningsprogram för chefer

För att stötta dig i din chefs- eller ledarroll, har högskolan ett utbildningsprogram. Detta tar bland annat upp arbetsrätt, ekonomi och arbetsmiljö.

Mentorprogram

Utöver vanliga utbildningar har du möjlighet att delta i ett mentorprogram.

Södertörns högskola anordnar tillsammans med andra lärosäten i Stockholmsområdet, ett mentorprogram. Programmet innebär att du som ny chef kan erbjudas en mentor på annat lärosäte.

Programmet syftar till att du ska utvecklas i ditt ledarskap genom samtal och stöttning från en erfaren chef. Förhoppningen är att programmet även leder till utveckling för mentorn.

Inför varje start av programmet undersöker HR-avdelningen intresset av att ingå i programmet, både som mentor och adept. Du kan också själv höra av dig direkt till HR-avdelningen.

Handledning

Som chef med personalansvar kan du vara med i en handledningsgrupp, med andra chefer från högskolan.

En grupp består av fyra till åtta personer, och den leds av en extern handledare.

Syftet med handledningen är att diskutera och reflektera över områden som är relaterade till chefs- och ledarskap. På så sätt kan du utveckla din chefsroll.

Är du ny som chef kontaktas du av HR-avdelningen men kan naturligtvis också själv ta kontakt.

Utbildningsfilmer

Du som är chef med personalansvar har tillgång till korta utbildningsfilmer från organisationen Iknow.

Filmerna handlar om arbetsrätt, rekrytering, svåra samtal med mera.

Förutom tillgången till samtliga utbildningsfilmer får du varje termin förslag från HR-avdelningen på några speciellt aktuella filmer.

Du som är ny som chef kommer att få inlogg till filmtjänsten skickat till dig från Iknow.

Alla anställda har dessutom tillgång till Lexicons digitala utbildningar för Microsoft 365.

Chefsutbildningar

Följande utbildningar ges med jämna mellanrum.

Du kan anmäla dig till ett eller flera tillfällen utifrån ditt behov.

Målgrupp

Medarbetare som har arbetsledande uppgifter utan att vara chef samt chefer inom akademin

Tillfälle 1: Kursplaner, program- och kursutbud samt antagning

Tid: Mars 2023. Datum meddelas senare.
Fördjupningsdelen vänder sig i första hand till ämnes- och programsamordnare men även andra berörda är välkomna att delta.

Kurs- och utbildningsplaner är några av högskolans viktigaste dokument. Under seminariet går vi igenom processen för kurs- och utbildningsplaner från idé till antagning.

Kursplaner
- Kursplanen som juridiskt dokument
- Scheman
- Processen för kurs- och utbildningsplaner
Program och kursutbud
- Vad är utbud
- Skapa utbud
- Scheman
- Utökat utbud/inställt utbud
- Så presenteras program och kurser på sh.se och antagning.se
Antagning
- Ramar för nationell antagning
- Antagningsomgångar
- Planerings- och antagningstal
- Bedömning av särskild behörighet

Fördjupning om kursplaner
Former för kursplanens innehåll
Titel, klassificering, behörighet
- Lärandemål
- Innehåll och undervisningens upplägg
- Undersökning

Kursledare
Erik Granrot och Carl Thörner, AVM
Susanne Wadlund, Anette Olsson och Johan O Ohlsson, Studentavdelningen Anna Arvidsson och Simon Bargholtz, Kommunikationsavdelningen

Tillfälle 2: Rättssäker examination

Måndagen den 22 augusti kl 10.00 - 12.00
Sista anmälningsdag: 1 juni

Vilka regler som styr lärarens arbete, med tonvikt på examination?
Deltagarna får prova att lösa några situationer som är autentiska och även resonera om lösningar för sådant de själva har upplevt.
Målet är en ökad kunskap om sådant som förenklar vardagen för lärare

Kursledare
Eva-Carolina Säfvelin, utredare vid Studentavdelningen

Tillfälle 3: Disciplinärenden

Måndagen den 22 augusti kl 13.00 - 15.00
Sista anmälningsdag: 1 juni

 • När och hur ska en disciplinanmälan göras?
 • Vad händer efter en anmälan?
 • Vad innebär en disciplinär åtgärd och vad får en avstängd student göra?

Deltagarna får se exempel på olika typer av disciplinärenden och vad beslutet i respektive ärende blev.

Kursledare
Zakia Khan, handläggare vid Studentavdelningen

Tillfälle 4: Klagomålshantering

Tisdagen den 23 augusti kl 9.00 - 11.00
Sista anmälningsdag: 1 juni

Vad är ett klagomål och hur hanteras de?
Genomgång av högskolans nya rutin för hantering av klagomål från studenter. Deltagarna får konkreta tips på hur klagomål kan förebyggas och hur de ska hanteras när de kommer.
Guidning i att hantera situationen av att en students missnöje är en påtaglig påfrestning för personal.

Kursledare
Eva-Carolina Säfvelin, utredare vid Studentavdelningen

Tillfälle 5: Trakasserier och diskriminering

Tisdagen den 23 augusti kl 13.00 - 15.00
Sista anmälningsdag: 1 juni

Aktuell lagstiftning - Vad omfattar den?
Utifrån ett antal beskrivna situationer som rör studenter går vi igenom vad personal ska göra vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering.

Kursledare
Zakia Khan, handläggare vid Studentavdelningen

Tillfälle 6: Övergripande högskoleekonomi

Torsdagen den 25 augusti kl 9.00 - 11.00
Sista anmälningsdag: 1 juni

 • Var kommer pengarna ifrån, hur fördelas de och hur använder vi dem?
 • Hur påverkas vi av det så kallade HÅS-taket?
 • Redovisningsplan, attestregler, e-faktura och representation
 • Inköp (e-handel), upphandling och avtal.

Kursledare
Charlotte Elveborg, upphandlare vid Ekonomiavdelningen
Helena Falkenwing, redovisningsansvarig vid Ekonomiavdelningen
Orhavi Rhawi, controller vid Ekonomiavdelningen

Tillfälle 7: Ledarskap

Fredagen den 26 augusti kl 9.00 - 13.00
Sista anmälningsdag: 1 juni

Vad innebär det att vara arbetsledare?

 • Vilka situationer och frågeställningar är vanliga för arbetsledare och hur kan de hanteras?
 • Att leda en grupp framåt, att utveckla arbetet inom gruppen, ansvar för gruppen och att arbetet blir utfört - utveckla arbetet (projektledarroll) skapa en kreativ atmosfär
 • Hur fungerar en grupp?
 • Samtalsmetodik

I denna del ska inte chefer med personalansvar delta

Kursledare
Christina Öhman, psykolog vid Avonova

Tid

Datum ej bestämt.

Syfte

Att förstå innebörden av olika beslut som ledare inom högskola/universitetssektor fattar.

Ur innehållet:

En ledare behöver vara förtrogen med lagar och bestämmelser.
Beslut har olika innebörd beroende på vilken lag eller förordning de fattas utifrån.

 • När är dina beslut en myndighetsutövning?
 • Vilka är arbetsgivarbeslut?
 • I vilka situationer är du en avtalspart och vad betyder detta?

Kursledare

Malin Wallin och Christian Olofsson, uppdragsjurister åt Södertörns högskola.

Informationen är fortfarande under uppdatering.

Tid

Datum ej bestämt.

Syfte

Att efter kursen veta vad det innebär att revidera medarbetares lön genom lönesättande, samt vad som förväntas av chef/arbetsledare.

Ur innehållet:

 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxx

Medverkande

Anna Jutterdal, HR-chef
Representanter från Saco-S

Tid

Datum ej bestämt.

Syfte

Att öka förståelsen om:

 • syfte med lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
 • förhandlingsskyldigheten i MBL
 • vilka typer av beslut som ska förhandlas och informeras om utifrån MBL-lagstiftningen
 • det praktiska genomförandet av en MBL-förhandling.

Ur innehållet:

 • allmän förhandlingsrätt
 • förhandlingsskyldighet
 • förhandling enligt 11 §–14 §
 • förhandling enligt 38 §
 • kallelse, förhandling och protokoll
 • hur en förhandling avslutas och vad som händer därefter.

Kursledare

Christian Olofsson, advokat, Wallin och Olofsson advokatbyrå

Informationen är fortfarande under uppdatering.

Tid

Datum ej bestämt

Syfte

XXXXXXXXXXXXX

Innehåll:

 • Hur bedömer jag andra? Värderingar
 • Vad är beteendebaserad intervjuteknik?
 • Vilka krav på kompetens och personlighet ställer vi?
 • Träning på intervjuer
 • Fallgropar i personlighetsbedömning.

Kursledare

Margareta Tillman och Johan Österberg, Försvarshögskolan

Tid

Datum ej bestämt

Syfte

Att deltagarna får djupare kunskap om tecken som kan tyda på att individer och/eller arbetsgrupper inte mår bra respektive fungerar bra.

Ur innehållet:

 • tidiga varningstecken hos enskild medarbetare
 • tidiga varningstecken hos arbetsgrupp
 • hur kan du som chef agera för att upptäcka respektive hantera tidiga varningstecken?
 • hur kan du som chef agera för att väl fungerande medarbetare och grupper ska fortsätta vara det?

Kursledare

Jörgen Pellbäck, Avonova

Externa chefs- och ledarutbildningar

Det finns även bra externa utbildningar exempelvis "Grundläggande utbildning i ledarskap".

Grundläggande utbildning i ledarskap

Försvarshögskolan håller i utbildningen.

Om du är intresserad av denna utbildning, eller vill få tips om andra utbildningar, kan HR-avdelningen hjälpa dig.

Övriga utbildningar på högskolan

Högskolan erbjuder även andra utbildningar, som vänder sig till all personal. Exempel på utbildningar är Word, Excel, Powerpoint, Första hjälpen och D-HLR.

Anmälan

Anmälan sker till kompetensutveckling@sh.se om inget annat anges.

Kontakt

Kontaktperson för högskolans utbildningar är
Anna-Karin Aldrin, HR-avdelningen

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-07-13 av Carina Jansson

Dela

E-post