Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Utvärdering och uppföljning av utbildning

I det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning 2017–2022 ansvarar lärosätena för utvärdering och uppföljning av utbildning på samtliga nivåer. Vid Södertörns högskola ligger det ansvaret på Fakultetsnämnden.

Utvärdering, uppföljning och utveckling

Fakultetsnämnden har vid Södertörns högskola det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning, vilket bland annat innebär att kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla kvaliteten samt att granska att examensmålen nås. Fakultetsnämnden fattar själv beslut om formerna för uppföljning och utvärdering, med det övergripande målet att dessa även ska bidra till höjd kvalitet.

Fakultetsnämnden har, på uppdrag av rektor, tagit fram en plan för utvärdering och uppföljning av högskolans utbildning på samtliga nivåer.

En stor del av ansvaret för kvalitetssäkring ligger på lärosätesnivå i och med det nu gällande nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning. Lärosätena ska själva ansvara för utvärdering och uppföljning av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå under perioden 2017–2022.

Fakultetsnämnden fastställde 2017-06-07 en plan för utvärdering och uppföljning av högskolans utbildning på samtliga nivåer. Planen reviderades 2020-12-16. Enligt den reviderade planen ska högskolans utbildningar granskas på tre sätt: utvärdering av utbildning, högskoleövergripande enkäter och annan uppföljning samt kursvärderingar.

Rektors uppdrag till Fakultetsnämnden (dnr 3743-2.1.3-2016):

  • Att besluta om en plan för utvärdering och uppföljning för samtlig utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå under perioden 2017–2022.
  • Planen ska innehålla en precisering av kvalitetskriterier samt former för uppföljning och utvärdering, inklusive peer review-granskning.
  • Planen ska redogöra för hur de interna utbildningsutvärderingarna relaterar till Universitetskanslersämbetets nationella system för kvalitetssäkring av högre utbildning, till högskolans vision, mål och strategier samt till högskolans övriga interna processer knutna till kvalitetssäkringsarbetet.

Fakultetsnämndens utbildningsutvärderingar

Utbildningsutvärderingar är ett av de tillvägagångssätt som Fakultetsnämnden beslutat att högskolans utbildningar ska granskas på. Utvärdering av utbildningsprogram och forskarutbildning pågår.

Högskolans utbildningsprogram och forskarutbildning utvärderas med hjälp av en modell där självvärdering är huvudsakligt underlag. Den självvärdering utbildningarna skriver, inklusive övriga underlag, hanteras sedan av en bedömargrupp vilken ger ett yttrande till Fakultetsnämnden, som beslutar i respektive ärende.

Samtliga dokument är fastställda av Fakultetsnämnden.

Integrering av kvalitetsaspekter i program och kurser

Fakultetsnämnden har under en längre tid och på olika sätt arbetat för en fördjupad integrering av kvalitetsaspekterna hållbar utveckling, internationalisering, lika villkor och samverkan i våra utbildningar.

Detta arbete svarar väl upp mot såväl lagstiftning och andra regleringar, som mot förväntningar från studenter och omgivande samhälle. Som ett led i detta kvalitetsarbete – och som en fortsättning av de Forum för Ämnen och Program (FFÄP) som hölls under hösten 2019 – anordnar fakultetsnämnden under våren 2020 en serie av workshops, som syftar till att underlätta en fördjupad integrering av de fyra identifierade kvalitetsaspekterna.

Vårens workshopserie är inställd.

Covid19 har förändrat mycket för många. Väldigt många i kollegiet har arbetat oerhört mycket med omställningen till distansundervisning. Det har medfört en enormt stor och extraordinär arbetsbörda för många lärare, men också en imponerande kreativitet och tålamod i era kontakter med studenter och kollegor. Tack för det!

Vi inser att en del lärare troligen inte kan vara med på erbjudandet som vårens planerade workshopserien skulle inneburit. Vi hoppas att ni förstår om vi därför ställer in vårens planerade workshopserie för att återkomma vid ett senare tillfälle så att alla som vill gå får bra förutsättningar för att kunna gå.

Utvärdering av forskning

Under 2015 och 2016 genomfördes, på initiativ av högskolan, en utvärdering av stora delar av högskolans forskning, SER 2015 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Forskningsutvärderingen utfördes av externa granskare i expertpaneler för utvalda forskningsområden. Rapporten publicerades i juni 2016. Inom högskolan förs diskussioner kring hur granskning avseende forskning ska organiseras internt framöver. Målet är att kvalitetssäkring av forskning ska integreras i högskolans systematiska kvalitetsarbete.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-02-11 av Tim Klingenberg de Verdier

Dela

E-post