Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Lärosätesgranskning och lärosätestillsyn

I det nationella kvalitetssäkringssystemet ingår bl.a. en lärosätesgranskning och en lärosätestillsyn. Här finns information om högskolans interna arbete rörande dessa två processer. Informationen uppdateras löpande.

Lärosätesgranskning av SH:s kvalitetssäkringsarbete rörande utbildning

Högskolan lämnade in sin självvärdering till UKÄ den 10 februari 2021. Se Bedömargrupp och tidsplan nedan för information om alla steg i processen.

Lärosätesgranskningen utgår från sex bedömningsområden med tillhörande bedömningsgrunder. Både bedömningsområden och -grunder är desamma för alla lärosäten.

Bedömningsområdena är

 • styrning och organisation
 • förutsättningar
 • utformning, genomförande och resultat
 • jämställdhet
 • student- och doktorandperspektiv
 • arbetsliv och samverkan

Bedömargruppen som UKÄ utsett består av fem bedömare: tre sakkunniga, en arbetslivsföreträdare och en studentrepresentant.

Följande personer ingår i bedömargruppen för SH:s lärosätesgranskning:

 • Anna-Karin Andershed, Örebro universitet, ordförande och sakkunnig
 • Gunnar Nilsson, Karolinska institutet, sakkunnig
 • Halvor Austenå, Universitetet i Sørøst-Norge, sakkunnig
 • Monica Hjern, konsult, arbetslivsrepresentant
 • Emilia Barsk, Basis Konstskola, studentrepresentant

Tidsplan, lärosätesgranskning av SH:

 • 4 november 2020: Upptaktsmöte
 • 9 februari 2021: Självvärdering för beslut vid rektorsföredragning (RF)
 • 10 februari 2021: Självvärdering till UKÄ
 • 17 februari 2021: Studentinlagan till UKÄ (studentkåren)
 • 26 maj 2021: Platsbesök 1
 • juni–september 2021: Bedömargruppens arbete med granskningar och bedömningar
 • 14–16 september 2021: Platsbesök 2 (fördjupningsspår)
 • december 2021: Yttrande på delning
 • januari 2022: Beslut av UKÄ

Utifrån det första platsbesöket väljer bedömarna ut ett antal s.k. fördjupningsspår. Underlag från dessa ligger sedan till grund för det andra platsbesöket. Se vidare under Platsbesök.

I projektgruppen för lärosätesgranskningen ingår prorektor Nils Ekedahl, rektorsrådet för kvalitetsfrågor Anna Maria Jönsson, planeringschef Anton Ridderstad, enhetschef för Enheten för utbildning och kvalitet Linda Enoksson och handläggare Malin Sjögren, AVM.

Gruppen har tillsammans skrivit självvärderingen. Information och input till självvärderingen togs under arbetets gång in löpande från olika delar av högskolan samt genom att olika personer läste textutkast. Läsare var både personer inom SH med olika erfarenhet av utvärdering och annan relevant kompetens samt prefekter, akademisk ledare för LU, Fakultetsnämndens ordförande och de båda vice ordförandena och studentkåren. Studentkåren hade också under arbetets gång möjlighet att lämna kommentarer.

Utvecklingsområden och utmaningar som skrivits fram i självvärderingen har sammanställts. De är av olika karaktär och kommer därför att hanteras på olika sätt. Övergripande processer och frågor tas med i arbetet med verksamhetsplaneringen, För en del mer avgränsade utvecklingsområden pågår arbete redan, medan andra hanteras genom särskilda uppdrag.

Vid platsbesök 1 genomförde UKÄ intervjuer digitalt med högskolans ledning, representanter för studenterna, högskolestyrelse, fakultetsnämnd, arbetsliv och samverkan samt högskolegemensamt verksamhetsstöd.

Platsbesök 2 genomförs utifrån så kallade fördjupningsspår som bedömargruppen önskar granska. Även detta platsbesök kommer att ske digitalt. De fördjupningsspår som kommer att granskas vid Södertörns högskola är Utvärdering av program på grundnivå och avancerad nivå (gäller utvärderingar genomförda av Fakultetsnämnden) och studentinflytande. Granskningen kommer att ske inom tre program: Turismprogrammet, Internationellt magisterprogram i journalistik och Masterprogram i idéhistoria. UKÄ och den bedömargrupp som UKÄ utsett, beslutar om vilka funktioner vid högskolan som deltar i intervjuerna under platsbesöket och hur de olika intervjukategorierna sätts samman. Intervjuer kommer att genomföras med högskolans ledning, representanter för Fakultetsnämnden, berörda prefekter, avdelningsföreståndare och programsamordnare, representanter från programråd och lärarlag, studievägledare, ansvariga för studentinflytande vid institutionerna, Studentavdelningens chef, representant för HPUs styrgrupp samt representanter för studenterna. Samtliga personer som kommer att delta vid intervjuerna har kontaktats.

Enligt UKÄ är syftet med fördjupningsspåren att bedöma hur lärosätets kvalitetssäkringsarbete fungerar i praktiken samt att utvalda fördjupningsspår utgörs av kvalitetssäkringsprocesser som studeras i faktiska miljöer.

Det är av stor vikt att personer som deltar vid platsbesök är väl insatta i kvalitetsarbetet i den egna verksamheten samt i högskolans systematiska kvalitetsarbete och sin och den egna verksamhetens roll i det. För platsbesök 2 särskilt med fokus på arbete som rör de båda fördjupningsområdena

Lärosätestillsyn av SH

Lärosätestillsynen (Tillsyn av regeltillämpning) är en juridisk granskning som rör hur högskolan följer regelverken (nationella och högskolans egna) inom ett antal granskningsområden. Områdena är desamma för samtliga lärosäten. Granskningen genomförs av jurister vid UKÄ. Som underlag begär UKÄ in styrdokument, rutiner, beskrivningar samt underlag för stickprov. Studentkåren ges också möjlighet att redogöra för dess syn på högskolans regelefterlevnad.

Lärosätestillsynen består av granskningsområdena;

 • Tillgodoräknande
 • Studentinflytande
 • Kurs- och utbildningsplaner
 • Kursvärderingar
 • Anställning av personal
 • Överklagande och klagomål
 • Bisysslor
 • Oredlighet i forskning

Resultat utifrån lärosätestillsynen av högskolan presenterades av UKÄ genom en rapport i början av december 2020. I början av rapporten finns korta sammanfattningar för varje granskningsområde och i avsnittet för varje område finns sedan UKÄ:s påpekanden markerade med understruken text.

UKÄ ger inget samlat omdöme utifrån lärosätestillsynen och kräver inte någon samlad återkoppling från högskolan. Påpekanden förväntas istället kommenteras av högskolan i självvärderingen för lärosätesgranskningen, vilket också gjorts i SH:s självvärdering. Brister behöver inte vara åtgärdade när självvärderingen lämnas in. Brister som inte är direkt relaterade till någon kvalitetsfråga kan komma att hanteras av UKÄ genom en s.k. juridisk tillsyn.

De områden där UKÄ påpekat brister vid högskolan är främst säkerställandet av studentinflytande och hanteringen av kursvärderingar. Ett par olika grupper vid högskolan har fått i uppdrag att ge förslag på lämpliga åtgärder, Styrgruppen för HPU vad gäller studentinflytande och en nytillsatt arbetsgrupp för kursvärderingshanteringen. Resterande påpekanden i rapporten har sammanställts och berörda inom högskolan har kontaktats angående åtgärder. Återrapportering har skett till projektgruppen för merparten av påpekandena.

På sh.se finns information om högskolans kvalitetsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på Medarbetarwebben finns information om det interna arbetet med utvärdering och uppföljning som Fakultetsnämnden ansvar för.

För mer information om det nationella kvalitetssäkringssystemet, se uka.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..