Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden hanterar frågor kring både utbildning (på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) och forskning inom områdena humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik samt lärarutbildning.

Fakultetsnämndens huvuduppgift är att ansvara för att Södertörns högskolas forskning och utbildning håller högsta kvalitet. Fakultetsnämnden ska delta i högskolans övergripande strategiska arbete med utveckling av forskning, forskarutbildning och utbildning. Den ska även bevaka etiska frågor av betydelse.Fakultetsnämnden sammanträder sju gånger per år (fyra gånger på våren och tre gånger på hösten).

Mandatperiod: 1 juli 2022–30 juni 2025.

Ordförande

Stina Bengtsson, professor medie- och kommunikationsvetenskap

Vice ordförande

Johan Eriksson, professor statsvetenskap

Ledamöter

Elinor Andrén, docent miljövetenskap
Marta Edling, professor konstvetenskap
David Gunnarsson, lektor etnologi
Karin Hansson, docent medieteknik
Tommy Larsson Segerlind, lektor företagsekonomi
Therese Reitan, docent offentlig förvaltning
Leif Runefelt, professor idéhistoria
Emma Casalini, studeranderepresentant
Vakant, studeranderepresentant forskarutbildningen
Vakant, studeranderepresentant

Fakultetsnämndens sekreterare och kontakt

Tim Klingenberg de Verdier, avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM)

Datum för inkomna handlingar är kursiverat inom parentes

Höstterminen 2022:

 • 7 september, kl. 9.00–15.30 (4 augusti)
 • 19 oktober kl. 9.00–15.30 (15 september)
 • 14 december kl. 9.00–15.30 (10 november)

Vårterminen 2023:

 • 1 februari, kl. 9.00–15.30 (9 december)

Vänligen kontakta Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM) i god tid med större ärenden som kräver mer handläggning vid AVM innan de kan gå vidare för beredning.

Ärenden skickas till fakultetsnamnden@sh.se

Protokoll

I protokollen kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som behandlats vid Fakultetsnämndens sammanträden.

Dagordningar

I dagordningarna kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som ska behandlas vid Fakultetsnämndens sammanträden.

Övriga dokument

Nedan hittar du Fakultetsnämndens övriga dokument såsom sammansättning och ställningstaganden.

Forsknings- och forskarutbildningsutskottet

Forsknings- och forskarutbildningsutskottet är ett av två utskott som lyder under Fakultetsnämnden.

Forsknings- och forskarutbildningsutskottet (FFU), sammanträder sju gånger per år (fyra gånger på våren och tre gånger på hösten). Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inom forskning och forskarutbildning till Fakultetsnämndens sammanträden. Utskottet beslutar även om kursplaner på forskarnivå och betygsnämnder.

Beredning innebär framför allt att utskottet avgör om underlagen och ärendet är komplett och tydligt och därmed klart att gå vidare till Fakultetsnämnden. Vid behov ska utskottet be förslagsställare om skriftliga kompletteringar och tydliggöranden.

Ordförande

Johan Eriksson, professor statsvetenskap

Ledamöter

Stina Bengtsson, professor medie- och kommunikationsvetenskap
Marta Edling, professor konstvetenskap
Karin Hansson, docent medieteknik
Maria Mårsell, studeranderepresentant forskarutbildning
Therese Reitan, docent offentlig förvaltning

Forsknings- och forskarutbildningsutskottets sekreterare och kontakt

Tim Klingenberg de Verdier, avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM)

Ärenden skickas till ffu@sh.se

Höstterminen 2022:

 • 24 augusti, kl. 9.00–12:00
 • 4 oktober, kl. 9.00-15.30
 • 29 november, kl. 9.00-15.30

Vårterminen 2023:

 • 17 januari, kl. 9.00-15.30

Protokoll

I protokollen kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som behandlats vid Forsknings- och forskarutbildningsutskottets sammanträden.

Dagordningar

I dagordningarna kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som ska behandlas vid Forsknings- och forskarutbildningsutskottets sammanträden.

Övriga dokument

Nedan hittar du Forsknings- och forskarutbildningsutskottets övriga dokument såsom uppdrag, delegation och sammansättning

Grundutbildningsutskottet

Grundutbildningsutskottet är ett av två utskott som lyder under Fakultetsnämnden.

Grundutbildningsutskottet, GU (tidigare AGU), sammanträder sju gånger per år (fyra gånger på våren och tre gånger på hösten). Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå till Fakultetsnämndens sammanträden samt att fastställa utbildningsplaner.

Beredning innebär framför allt att utskottet avgör om underlagen och ärendet är komplett och tydligt och därmed klart att gå vidare till Fakultetsnämnden. Vid behov ska utskottet be förslagsställare om skriftliga kompletteringar och tydliggöranden.

Ordförande

Stina Bengtsson, professor medie- och kommunikationsvetenskap

Ledamöter

Leif Runefelt, professor idéhistoria
Tommy Larsson Segerlind, lektor företagsekonomi
David Gunnarsson, lektor etnologi
Elinor Andrén, docent miljövetenskap
Vakant, studeranderepresentant

Grundutbildningsutskottets sekreterare och kontakt

Tim Klingenberg de Verdier, avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM)

Ärenden skickas till grundutbildningsutskottet@sh.se

Höstterminen 2022:

 • 24 augusti, kl. 13.00–16.00
 • 5 oktober, kl. 9.00-15.30
 • 30 november, kl. 9.00-15.30

Vårterminen 2023:

 • 18 januari, kl. 9.00-15.30

Protokoll

I protokollen kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som behandlats vid Grundutbildningsutskottets sammanträden

Dagordningar

I dagordningarna kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som ska behandlas vid Grundutbildningsutskottets sammanträden.

Övriga dokument

Nedan presenteras Grundutbildningsutskottets övriga dokument såsom uppdrag, delegation och sammansättning.

Fakultetsnämndens arbetsgrupper

Nedan presenteras Fakultetsnämndens arbetsgrupper: Arbetsgruppen för digitalisering (AGD), Arbetsgruppen för hållbar utveckling (AGHU) och Arbetsgruppen för kvalitetsfrågor (AGK)

Arbetsgruppen för digitalisering (AGD)

Arbetsgruppen för digitalisering (AGD) arbetar på uppdrag av Fakultetsnämnden och ska bland annat verka för att stärka högskolans kompetens och mognadsgrad i frågor som rör digitalisering i relation till högskolans uppdrag, med ett särskilt fokus på utbildning och pedagogik.

AGD har som huvuduppgift att samordna aktiviteter på högskolan som rör kvalitetsfrågor i relation till digitalisering. Gruppen kommer särskilt behandla
frågor som:

 • Hur kan digital teknik användas för att utveckla pedagogik och undervisningsformer på
  högskolan?
 • Hur kan högskolan verka för kompetensutveckling för lärare i frågor som rör
  digitalisering?
 • Hur kan högskolans utbildningar i högre grad möta samhällets och arbetsmarknadens behov av kompetens inom områden som knyter an till IKT och digitalisering?
 • Hur kan utbildningarna på högskolan i högre grad behandla digitalisering och digitaliseringens effekter i relation till olika ämnesområden och till samhället i stort?
 • Hur kan frågor kring digitalisering och digital mognad integreras i högskolans löpande kvalitetsarbete?

Arbetsgruppen för hållbar utveckling (AGHU)

Arbetsgruppen för hållbar utveckling (AGHU) arbetar på uppdrag av Fakultetsnämnden och ska arbeta för att arbetet med hållbar utveckling främjas och utvecklas, samt på ett mer systematiskt sätt integreras och följs upp i den utbildning, forskning och samverkan som bedrivs på lärosätet.

AGHU ska bland annat bereda förslag till Fakultetsnämnden på hur integrering av hållbar utveckling i program och kurser kan stimuleras.

I AGHU:s uppdrag ingår även att inom Fakultetsnämndens ansvarsområden:

 • Bevaka och vara rådgivande rörande integrering av hållbar utveckling inom utbildning, forskning och samverkan.
 • Stötta och initiera högskolegemensamma initiativ, aktiviteter och evenemang inom hållbar utveckling.

För att läsa hela AGHU:s uppdrag se nedan

Arbetsgruppen för kvalitetsfrågor (AGK)

Arbetsgruppen för kvalitetsfrågor (AGK) arbetar på uppdrag av Fakultetsnämnden och ska bland annat arbeta med att utveckla Fakultetsnämndens nuvarande Plan för utvärdering och uppföljning av utbildning vid Södertörns högskola 2017-2022 samt utveckla och ta fram förslag till Fakultetsnämndens kommande Plan för utvärdering och uppföljning av utbildning och forskning vid Södertörns högskola 2023-2028.

AGK har följande allmänna uppdrag från Fakultetsnämnden:

 • Att ta fram förslag på delar av Fakultetsnämndens Plan för utvärdering och uppföljning av utbildning vid Södertörns högskola 2017-2022
 • Att ta fram förslag på system för utvärdering av Fakultetsnämndens Plan för utvärdering och uppföljning av utbildning vid Södertörns högskola 2017-2022
 • Att ta fram förslag på och utveckla delar av Fakultetsnämndens Plan för utvärdering och uppföljning av utbildning och forskning vid Södertörns högskola 2023-2028 för fastställande i juni 2022, inklusive för en pilot under hösten 2021 för utvärdering och granskning av forskning
 • Att värna om att kvalitetsaspekterna hållbar utveckling, internationalisering, lika villkor och samverkan samt etiska frågor beaktas i ovanstående
 • Att verka som utvecklings- och beredningsorgan för Fakultetsnämnden i kvalitetsfrågor liksom vid behov för Grundutbildningsutskottet och Forsknings- och forskarutbildningsutskottet.

Inrättande av arbetsgruppen gäller till och med nästkommande
fakultetsnämnds mandatperiod, det vill säga 2022-06-30, likaså uppdraget. Studentrepresentanter utses för 1 år i taget.

Professors- och docentdialog

Fakultetsnämnden bjuder in professorer och docenter vid Södertörns högskola till professors- och docentdialog. Syftet med dessa tillfällen är att söka ett utbyte med det seniora kollegiet i för högskolan viktiga utvecklingsfrågor.

Vi använder var sin mail-lista för professorer och docenter i kallelsen. Om det är personer som saknas på sändlistan, tipsa vederbörande att kontakta personalhandläggaren på institutionen – gärna med cc: till institutionens administrativa chef, för att uppgifterna blir rätt och din post i det personaladministrativa verktyget blir rätt kodad med din nya titel som docent eller i ditt nya uppdrag som professor.

 • Professors- och docentdialog den 27 september klockan 13:00-14:30 i MC227.
 • Professors- och docentdialog den 23 november klockan 13:00-14:30 i ME552.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-07-06 av Tim Klingenberg de Verdier

Dela

E-post