Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden hanterar frågor kring både utbildning (på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) och forskning inom områdena humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik samt lärarutbildning.

Fakultetsnämndens huvuduppgift är att ansvara för att Södertörns högskolas forskning och utbildning håller högsta kvalitet. Fakultetsnämnden ska delta i högskolans övergripande strategiska arbete med utveckling av forskning, forskarutbildning och utbildning. Den ska även bevaka etiska frågor av betydelse.Fakultetsnämnden sammanträder sju gånger per år (fyra gånger på våren och tre gånger på hösten).

Mandatperiod: 1 juli 2019–30 juni 2022.

Ordförande

Peter Dobers, professor företagsekonomi

Vice ordförande

Stina Bengtsson, professor MKV
Björn Hassler, professor miljövetenskap

Ledamöter

Karin Borevi, docent statsvetenskap
Anders Burman, professor idéhistoria
Martin Jonsson, docent medieteknik/informatik
Karin Milles, docent svenska
Mona Petersson, lektor miljövetenskap
Therese Reitan, docent offentlig förvaltning
Johanna Schelhaas, studeranderepresentant forskarutbildningen
Emma Casalini, studeranderepresentant
Vakant, studeranderepresentant

Fakultetsnämndens sekreterare och kontakt

Tim Klingenberg de Verdier, avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM)

Datum för inkomna handlingar är kursiverat inom parentes

Höstterminen 2021

 • 15 december, kl. 9.00–15.30

Vårterminen 2022:

 • 2 februari , kl. 9.00–15.30 (10 december)
 • 16 mars, kl. 9.00–15.30 (3 februari)
 • 4 maj, kl. 9.00–15.30 (7 april)
 • 22 juni, kl. 9.00–15.30 (20 maj)

Höstterminen 2022:

 • 7 september, kl. 9.00–15.30 (11 augusti)

Vänligen kontakta Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM) i god tid med större ärenden som kräver mer handläggning vid AVM innan de kan gå vidare för beredning.

Ärenden skickas till fakultetsnamnden@sh.se

Forsknings- och forskarutbildningsutskottet

Forsknings- och forskarutbildningsutskottet är ett av två utskott som lyder under Fakultetsnämnden.

Forsknings- och forskarutbildningsutskottet (FFU), sammanträder sju gånger per år (fyra gånger på våren och tre gånger på hösten). Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inom forskning och forskarutbildning till Fakultetsnämndens sammanträden. Utskottet beslutar även om kursplaner på forskarnivå och betygsnämnder.

Beredning innebär framför allt att utskottet avgör om underlagen och ärendet är komplett och tydligt och därmed klart att gå vidare till Fakultetsnämnden. Vid behov ska utskottet be förslagsställare om skriftliga kompletteringar och tydliggöranden.

Ordförande

Peter Dobers, professor företagsekonomi

Ledamöter

Stina Bengtsson, professor MKV
Björn Hassler, professor miljövetenskap
Martin Jonsson, docent medieteknik/informatik
Maria Mårsell, studeranderepresentant forskarutbildning
Mona Petersson, lektor miljövetenskap
Therese Reitan, docent offentlig förvaltning

Forsknings- och forskarutbildningsutskottets sekreterare och kontakt

Tim Klingenberg de Verdier, avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM)

Ärenden skickas till ffu@sh.se

Vårterminen 2022:

 • 18 januari, kl. 9.00–15.30
 • 15 februari, kl. 9.00–15.30
 • 12 april, kl. 9.00–15.30
 • 31 maj, kl. 9.00–15.30

Höstterminen 2022:

 • 23 augusti, kl. 9.00–15.30

Grundutbildningsutskottet

Grundutbildningsutskottet är ett av två utskott som lyder under Fakultetsnämnden.

Grundutbildningsutskottet, GU (tidigare AGU), sammanträder sju gånger per år (fyra gånger på våren och tre gånger på hösten). Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå till Fakultetsnämndens sammanträden samt att fastställa utbildningsplaner.

Beredning innebär framför allt att utskottet avgör om underlagen och ärendet är komplett och tydligt och därmed klart att gå vidare till Fakultetsnämnden. Vid behov ska utskottet be förslagsställare om skriftliga kompletteringar och tydliggöranden.

Ordförande

Björn Hassler, professor miljövetenskap

Ledamöter

Karin Borevi, docent statsvetenskap
Anders Burman, professor idéhistoria
Peter Dobers, professor företagsekonomi
Karin Milles, docent svenska
Vakant, studeranderepresentant

Grundutbildningsutskottets sekreterare och kontakt

Tim Klingenberg de Verdier, avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM)

Ärenden skickas till grundutbildningsutskottet@sh.se

Vårterminen 2022:

 • 19 januari, kl. 9.00–15.30
 • 16 februari, kl. 9.00–15.30
 • 13 april, kl. 9.00–15.30
 • 1 juni, kl. 9.00–15.30

Höstterminen 2022:

 • 24 augusti, kl. 9.00–15.30

Protokoll från Fakultetsnämndens sammanträden

I protokollen kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som behandlats vid Fakultetsnämndens sammanträden.

Dagordningar inför Fakultetsnämndens sammanträden

I dagordningarna kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som ska behandlas vid Fakultetsnämndens sammanträden.

Fakultetsnämndens övriga dokument

Nedan hittar du Fakultetsnämndens övriga dokument såsom sammansättning och ställningstaganden.

Protokoll från Forsknings- och forskarutbildningsutskottets sammanträden

I protokollen kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som behandlats vid Forsknings- och forskarutbildningsutskottets sammanträden.

Dagordningar inför Forsknings- och forskarutbildningsutskottets sammanträden

I dagordningarna kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som ska behandlas vid Forsknings- och forskarutbildningsutskottets sammanträden.

Forsknings- och forskarutbildningsutskottets övriga dokument

Nedan hittar du Forsknings- och forskarutbildningsutskottets övriga dokument såsom uppdrag, delegation och sammansättning

Protokoll från Grundutbildningsutskottets sammanträden

I protokollen kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som behandlats vid Grundutbildningsutskottets sammanträden

Dagordningar inför Grundutbildningsutskottets sammanträden

I dagordningarna kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som ska behandlas vid Grundutbildningsutskottets sammanträden.

Grundutbildningsutskottets övriga dokument

Nedan presenteras Grundutbildningsutskottets övriga dokument såsom uppdrag, delegation och sammansättning.

Fakultetsnämndens arbetsgrupper

Nedan presenteras Fakultetsnämndens arbetsgrupper: Arbetsgruppen för digitalisering (AGD), Arbetsgruppen för hållbar utveckling (AGHU) och Arbetsgruppen för kvalitetsfrågor (AGK)

Arbetsgruppen för digitalisering (AGD)

Arbetsgruppen för digitalisering (AGD) arbetar på uppdrag av Fakultetsnämnden och ska bland annat verka för att stärka högskolans kompetens och mognadsgrad i frågor som rör digitalisering i relation till högskolans uppdrag, med ett särskilt fokus på utbildning och pedagogik.

AGD har som huvuduppgift att samordna aktiviteter på högskolan som rör kvalitetsfrågor i relation till digitalisering. Gruppen kommer särskilt behandla
frågor som:

 • Hur kan digital teknik användas för att utveckla pedagogik och undervisningsformer på
  högskolan?
 • Hur kan högskolan verka för kompetensutveckling för lärare i frågor som rör
  digitalisering?
 • Hur kan högskolans utbildningar i högre grad möta samhällets och arbetsmarknadens behov av kompetens inom områden som knyter an till IKT och digitalisering?
 • Hur kan utbildningarna på högskolan i högre grad behandla digitalisering och digitaliseringens effekter i relation till olika ämnesområden och till samhället i stort?
 • Hur kan frågor kring digitalisering och digital mognad integreras i högskolans löpande kvalitetsarbete?

Sammankallande

Martin Jonsson, ledamot i Fakultetsnämnden, lektor i medieteknik Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Gruppdeltagare

Andrea Didon, adjunkt, avdelningsföreståndare, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik,
Michael Forsman, lektor, avdelningsföreståndare, Institutionen för kultur och lärande,
Aja Sireng Jawla, studentrepresentant
Pernilla Josefsson, lektor, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Anna Nilsson, IKT-pedagog, Biblioteket
Viktor Takala, Systemspecialist, Kommunikationsavdelningen
Christian Sommer, adjunkt, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Cecilia Stadius, Enhetschef lärandestöd, Biblioteket
Mats Widling, adjunkt Institutionen för polisiärt arbete

Kontakt

Kontakta gärna sammankallande Martin Jonsson om du vill veta mer om AGDs arbete eller ha information, utbyte eller stöd i frågor som rör digitalisering i relation till pedagogik och undervisning på Södertörns högskola.

Arbetsgruppen för hållbar utveckling (AGHU)

Arbetsgruppen för hållbar utveckling (AGHU) arbetar på uppdrag av Fakultetsnämnden och ska arbeta för att arbetet med hållbar utveckling främjas och utvecklas, samt på ett mer systematiskt sätt integreras och följs upp i den utbildning, forskning och samverkan som bedrivs på lärosätet.

AGHU ska bland annat bereda förslag till Fakultetsnämnden på hur integrering av hållbar utveckling i program och kurser kan stimuleras.

I AGHU:s uppdrag ingår även att inom Fakultetsnämndens ansvarsområden:

 • Bevaka och vara rådgivande rörande integrering av hållbar utveckling inom utbildning, forskning och samverkan.
 • Stötta och initiera högskolegemensamma initiativ, aktiviteter och evenemang inom hållbar utveckling.

För att läsa hela AGHU:s uppdrag se nedan

Sammankallande

Björn Hassler, vice ordförande Fakultetsnämnden/professor Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Gruppdeltagare

Ranjula Bali, professor Institutionen för samhällsvetenskaper
Kurt Berndt, professor i strukturbiokemi, lektor i naturvetenskap med didaktisk inriktning, Lärarutbildningen
Peter Dobers, ordförande Fakultetsnämnden/ professor Institutionen för samhällsvetenskaper
Paul Fuehrer, lektor Institutionen för samhällsvetenskaper
Eva Färjsjö, adjunkt Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Dan Karlholm, professor Institutionen för kultur och lärande
Ann-Sofie Köping, lektor Institutionen för samhällsvetenskaper
Chato Rasoal, lektor Institutionen för polisärt arbete
Maria Vallström, HSS, docent i etnologi
Charlotta Warmark, miljösamordnare/ handläggare inom hållbar utveckling, Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM)
Soheyla Yazdanpanah, lektor Institutionen för kultur och lärande
Nii Ayi Mensah Ansah, studentrepresentant
Åsa Levi, studentrepresentant
Toni Salimi, studentrepresentant

Adjungerade

Jesper Alvarsson-Hjort, rektorsråd med inriktning mot hållbarhet, lektor i psykologi
Tomas Kjellqvist, akademisk verksamhetsledare för SustainLab Sh, projektforskare

Kontakt

Kontakta gärna sammankallande Björn Hassler eller miljösamordnare Charlotta Warmark om du vill veta mer om AGHUs arbete eller ha information, utbyte eller stöd i frågor som rör hållbar utveckling inom utbildning, forskning, samverkan och studentmedverkan på Södertörns högskola.

Arbetsgruppen för kvalitetsfrågor (AGK)

Arbetsgruppen för kvalitetsfrågor (AGK) arbetar på uppdrag av Fakultetsnämnden och ska bland annat arbeta med att utveckla Fakultetsnämndens nuvarande Plan för utvärdering och uppföljning av utbildning vid Södertörns högskola 2017-2022 samt utveckla och ta fram förslag till Fakultetsnämndens kommande Plan för utvärdering och uppföljning av utbildning och forskning vid Södertörns högskola 2023-2028.

AGK har följande allmänna uppdrag från Fakultetsnämnden:

 • Att ta fram förslag på delar av Fakultetsnämndens Plan för utvärdering och uppföljning av utbildning vid Södertörns högskola 2017-2022
 • Att ta fram förslag på system för utvärdering av Fakultetsnämndens Plan för utvärdering och uppföljning av utbildning vid Södertörns högskola 2017-2022
 • Att ta fram förslag på och utveckla delar av Fakultetsnämndens Plan för utvärdering och uppföljning av utbildning och forskning vid Södertörns högskola 2023-2028 för fastställande i juni 2022, inklusive för en pilot under hösten 2021 för utvärdering och granskning av forskning
 • Att värna om att kvalitetsaspekterna hållbar utveckling, internationalisering, lika villkor och samverkan samt etiska frågor beaktas i ovanstående
 • Att verka som utvecklings- och beredningsorgan för Fakultetsnämnden i kvalitetsfrågor liksom vid behov för Grundutbildningsutskottet och Forsknings- och forskarutbildningsutskottet.

Inrättande av arbetsgruppen gäller till och med nästkommande
fakultetsnämnds mandatperiod, det vill säga 2022-06-30, likaså uppdraget. Studentrepresentanter utses för 1 år i taget.

Sammankallande

Stina Bengtsson, professor Institutionen för kultur och lärande

Gruppdeltagare

Kerstin Cassel, docent Institutionen för historia och samtidsstudier
Marta Edling, professor Institutionen för kultur och lärande
Mats Grahn, professor Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Peter Josephson, lektor Institutionen för historia och samtidsstudier
Maria Normark, docent Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Therese Reitan, docent Institutionen för samhällsvetenskaper
Vakant, studentrepresentant

Övriga

Linda Enoksson, enhetschef Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM)
Sarah Karis, handläggare Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM)

Kontakt

Kontakta gärna sammankallande Stina Bengtsson om du vill veta mer om AGKs arbete eller ha information om kvalitetsfrågor inom utbildning, forskning, samverkan och studentmedverkan på Södertörns högskola.

Professors- och docentdialog

Fakultetsnämnden bjuder in professorer och docenter vid Södertörns högskola till professors- och docentdialog. Syftet med dessa tillfällen är att söka ett utbyte med det seniora kollegiet i för högskolan viktiga utvecklingsfrågor.

Vi använder var sin mail-lista för professorer och docenter i kallelsen. Om det är personer som saknas på sändlistan, tipsa vederbörande att kontakta personalhandläggaren på institutionen – gärna med cc: till institutionens administrativa chef, för att uppgifterna blir rätt och din post i det personaladministrativa verktyget blir rätt kodad med din nya titel som docent eller i ditt nya uppdrag som professor.

Kontakt

Peter Dobers

Kommande datum, tider och lokaler för professors- och docentdialoger

 • 1 december 2021, kl. 13.00-14.30, Zoom - OBS INSTÄLLT!

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-01-21 av Tim Klingenberg de Verdier

Dela

E-post