Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

hander_dator1_foto_annahartvig

Nationella finansiärer

Här presenteras en förteckning över svenska finansiärer, i alfabetisk ordning. Det är alltid bra att bevaka de finansiärer som passar ens forskningsfält, förhoppningsvis hittar du några nedan.

Om du saknar en finansiär får du gärna tipsa oss om denna så listar vi den.

För en översikt av stiftelser finns föreningen Stiftelseregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


AFA Försäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En viktig del av AFA:s verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa för 150 miljoner varje år, till nytta för arbetslivet.

Arvsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Arvsfonden ger stöd till projekt som syftar till att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Besöksnäringens FoU-fonds syfte är att främjar vetenskaplig forskning, kunskapsutveckling och innovation som är till nytta för företag och anställda inom den svenska besöksnäringen. Fondens arbete ska bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen.

Brottsofferfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Brottsofferfonden stödjer forskningsprojekt som syftar till att öka kunskapen om brottsoffer och förbättra bemötandet och stödet till brottsoffer. Det går att söka medel från Brottsofferfonden två gånger per år, senast den 1 april eller senast den 1 oktober.

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Delar årligen ut medel till olika forskningsprojekt. Prioriterar samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador.

Carnegiestiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsen ger bidrag till vetenskaplig forskning, samt sådan undervisning och utbildning, som kan vara av betydelse för räddande av människoliv i samband med olyckshändelser.

Delmi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Delegationen för migrationsstudier, tilldela medel för en rad projekt.

Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Energimyndigheten är Sveriges största forskningsfinansiär på energiforskning.

Erling-Perssons stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anslag ges främst till forsknings- eller utbildningsprojekt inom medicin samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. Tillämpningsinriktad forskning prioriteras. Anslag kan utgå till klart identifierbara ändamål med inriktning på utsatta barns situation. Stiftelsen stödjer inte ren grundforskning.

Familjen Kamprads stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Har som ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten.

Formas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Formas har i uppdrag att främja och stödja forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Forte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. På uppdrag av regeringen initierar och finansierar Forte forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd.

Försvarshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Delegationen för militärhistorisk forskning, DMF, delar både ut ett större årligt stipendium och mindre bidrag löpande under året.

Hakon Swenson Stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Har till syfte att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet.

Handelsbankens forskningsstiftelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia.

Handelsrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Finansierar forskningsprojekt, stipendiater och olika former av infrastrukturella satsningar för att stärka handelsnäringen med hjälp av forskning.

Hörselforskningsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fonden delar ut anslag till medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning, till exempel om hörsel, hörselskador, behandlingar, diagnosmetoder, förbättrad kommunikation, utveckling av hörhjälpmedel och hörselskadades situation i samhället.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
IFAU delar ut medel till forskning om arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt samt effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet. Sista ansökningsdatum är den 1 oktober varje år.

J. Gust. Richert stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsens ändamål är att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda områden. Ansökningar tas emot en gång per år. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 mars kl. 23.59. 

Jerringfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Jerringfonden stöder forskning inom hälso- och sjukvård, omsorg och utbildning. Forskningen kan vara inriktad på hälsoaspekter, livsvillkor, livskvalitet och lärande. Sista ansökningsdatum är den 20 september 2021.

Kjell och Märta Beijers Stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Beijerstiftelsen delar årligen ut ca 25 miljoner kronor i anslag och bidrag till projekt inom naturvetenskaplig forskning och kultur. Det står på stiftelsens hemsida att ansökan bör ha anknytning till redan pågående verksamhet, detta stämmer inte (forskningsrådgivare har varit i kontakt med stiftelsen och den informationen är inte korrekt på deras hemsida).

KK-stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan, för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Konkurrensverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Finansierar forskning inom konkurrens- och upphandlingsområdet och medverka till att forskningen utvecklas kvalitativt och kvantitativt. Sista ansökningsdatum är 1 februari 2021.

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ger medel för att främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner samt kulturmiljövård.

Länsförsäkringar Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Finansierar forskning inriktad på fem olika områden: klimatanpassning, morgondagens samhälle, trafiksäkerhet, tryggt boende och ömsesidiga affärsmodeller. Forskningsfonden finansierar även vetenskapliga tester och förstudier, även de med inriktning på trygghet för kunder och samhället i stort.

Magn. Bergvalls Stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anslag lämnas till vetenskapsmän/kvinnor och svenska vetenskapliga och kulturella institutioner inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap inklusive teknikvetenskap samt medicin. Sista ansökningsdatum är i mitten av september 2021.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom samhällsvetenskaperna. Södertörn har interna riktlinjer när det gäller ansökan till Wallenbergstiftelserna. Se Wallenbergstiftelserna.

MISTRA - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer inom miljöområdet med målet att skapa en god livsmiljö för alla.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Du kan ansöka bidrag från Miljöforskningsanslaget och Viltvårdsfonden.

Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Rådet stödjer aktiviteter för att stimulera det nordiska samarbetet. Detta sker i form av projektbidrag, stipendier och utbytesprogram. Se deras hemsida för aktuella utlysningar.

Olle Engkvists stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsen finansierar vetenskaplig forskning. Anslag kan sökas till forskningsprojekt som pågår under 2–4 år. Tar emot ansökningar löpande, beslut fattas inom fyra månader.

Ragnar Söderbergs stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsen är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap.

Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Främst delas medel ut till projekt inom kulturarv och kulturmiljö.

Riksbankens Jubileumsfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. De har både stödformer avpassade för såväl individuella forskare som för mindre och större grupper, samt för andra riktade insatser som kan utveckla och stärka svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Målet med forskningsstödet är att stärka forskning av hög kvalitet som är relevant för fattigdomsminskning och hållbar utveckling.

Skolforskningsinstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skolforskningsinstitutet har i uppdrag att utlysa och fördela forskningsbidrag för praktiknära skolforskning inom områden där relevant sådan forskning saknas. Institutets utlysningar sker en gång per år.

Stiftelsens för Strategisk Forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stödjer strategisk forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Målet är att forskningen på sikt ska kunna komma till nytta för svensk industri och samhälle. SSF har även program som uppmuntrar rörlighet mellan akademi och industri.

Stiftelsen Hästforskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hästnäringens forsknings- och utvecklingsprogram är indelat i två programområden: Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap och Samhällsvetenskap och humaniora.

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom humaniora och lärande. Södertörn har interna riktlinjer när det gäller ansökan till Wallenbergstiftelserna.

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stödjer vetenskaplig forskning inom svensk naturvård, särskilt vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd. Sista ansökningsdatum är i början av juni 2021.

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
stödjer forskning samt utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Fokus ligger på faktorer som påverkar deras hälsa, lärande och livssituation. Anslag delas i huvudsak ut till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning, samt i vissa fall till utvecklingsarbete av generaliserbar karaktär.

Stiftelsen Sävstaholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Bidrag ges till vetenskaplig forskning som är nyskapande och bedrivs med hög kvalitet samt till mer generaliserbart utvecklingsarbete som kan komma denna grupp till godo.

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stödjer vetenskaplig forskning inom svensk naturvård, särskilt vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd. Sista ansökningsdatum är i början av juni 2021.

Stiftelsen Åforsk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsen har till ändamål att verka för forskning och utveckling i första hand inom: energi, miljö, säkerhet och hållbarhet, infrastruktur, materialteknik samt processer och produkter från förnyelsebara råvaror. Åforsk delar ut forskningsanslag samt resestipendier till bland annat studenter, doktorander samt nyligen disputerade forskare.

STINT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ger bidrag till svensk högre utbildning och forskning för att vidga internationella kontaktnät.

Torsten Söderbergs Stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom huvudområdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur och historia.

Vetenskapsrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som har en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling.

Vinnova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

Östersjöstiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Östersjöstiftelsen har till uppgift att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. Varje år delar RSMH ut ett forskningsstipendium på 40 000 kronor ur deras stipendiefond. Stipendiet ges som en ”igångsättningshjälp” till forskare och doktorander/blivande doktorander som ännu inte är etablerade och som presenterar en intressant idé. Medlen får dock inte användas till resor, översättning eller inköp av dator/programvara.Stänger i slutet av mars.

The Swedish Bank Research Foundation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Delar ut stipendier speciellt för doktorander och post-doc som bedriver forskning om finansiella institutioner och marknader.

Stiftelsen Lars Hiertas Minne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsen tar emot ansökan från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden, från litteratursällskap samt för ämnesövergripande ändamål. Storleksordningen på stipendiet är mellan 10.000 − 50.000 kronor. Ansökningar över 50.000 kronor beaktas ej.

Stockholms-Gillet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En ideell organisation som delar ut stipendier för att främja, stödja och belöna forskning som söker klarlägga förhållanden med anknytning till Stockholms bebyggelse och kulturella utveckling. Personhistoria välkomnas men anknytningen till Stockholm måste vara tydlig. Senast 31 maj 2021.

Sverige-Amerika Stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Delar ut stipendier för master-, doktorand- och postdoc-studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-09-23 av Kristina Hanson

Dela

E-post