Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Interna medel

På högskolan finns det interna medel att söka för bland annat resor och konfenser.

Det kan finnas skillnader i vilka institutioner som kan söka medel eller vilka blanketter som ska användas beroende på institution.

Utlysning: Medel från CBEES VT23 för att arrangera konferenser och workshops

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) (Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning) beviljar stöd för arrangemang av konferenser och workshops med anknytning till högskolans Östersjö- och Östeuropaprofil.

Behöriga att ansöka om medel för konferenser och workshops är forskare, doktorander och lärare verksamma vid Södertörns högskola.

De sökande ska inför ansökan kontakta någon av CBEES professorer eller forskningsledare för att diskutera genomförande, målgrupper, relevans och hur konferensens bidrar till att stärka högskolans Östersjö- och Östeuropaprofil – vänligen se webbsidan för mer information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vänligen notera att ansökan bara ska lämnas in via online formuläret. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökan ska vara enligt dokumentet CBEES riktlinjer för ansökan om finansiellt stöd för konferenser och workshops.

Riktlinjer, budgetmall och länken till rapportmall finner du på denna sida.

Sista dag för ansökan är den 28:e februari 2023. Sökande kommer kontaktas med besked senast den 20:e mars.

OBS! Sökande ska ta kontakt direkt med någon av CBEES professorer eller forskningsledare för att diskutera sina förslag:

CBEES professorer:
Mark Bassin
Irina Sandomirskaja
Joakim Ekman
CBEES Forskningsledare:
Tora Lane
Yulia Gradskova
Julia Malitska

Vänligen se dokument med informationer, riktlinjer och budgetmall för sökande:

Efter avslutad konferens/workshop

Medel disponeras till senast den 31 juli (för evenemang planerade för VT) eller den 31 december (för evenemang planerade för HT). I samband med ett avslutat evenemang ska ekonomihandläggare vid respektive institution göra en ekonomisk uppföljning och kvarvarande oförbrukade medel ska föras över tillbaka till CBEES.

Ansökan om bidrag för deltagandet i akademiska evenemang med relevans till Östersjö- och Östeuropaforskning

Bidraget hanteras från och med VT23 av CBEES i samarbete med institutionerna.

Finansieringen kommer från Östersjöstiftelsen. Utvärdering, hantering och rapportering av finansieringen sker i samarbete mellan institutioner och CBEES. Finansieringen och dess hantering sker på respektive beviljad sökandes institution.
De grundläggande kriterierna för utvärdering är att tydligt och klart presentera syfte och relevans för Östersjö- och Östeuropaforskning.
För mer information och villkor vänligen ladda ned dokumentet nedan "Bidrag ÖSS Konferensresor". Filen ska öppnas med Adobe Acrobat eller Adobe Acrobat Reader. Om du inte finner svar i dokumentet kan du kontakta Vit Kysilka.

Den ifyllda och signerade ansökan ska laddas upp i online ansökan som finns på denna länk. Länk till annan webbplats.

För att stärka forskningsunderbyggnaden av Lärarutbildningen vid Södertörns högskola görs regelbundet interna utlysningar av forskningsmedel och riktade satsningar med utgångspunkt i de prioriterade områden som pekas ut i inriktningsdokumentet för Lärarutbildningens forskningsunderbyggnad för 2022–2024.

Enligt inriktningsdokumentet ska de satsningar som görs inriktas mot att vidareutveckla och stärka forskning inom det förskolepedagogiska området, det fritidspedagogiska området och ämnesdidaktik för yngre och äldre åldrar, samt forskning relevant för lärarutbildningens två profiler – interkulturalitet och bildning.

Sedan 2016 har medel utlysts för forskning inom alla dessa områden och riktade satsningar har gjorts genom bland annat medel för matematikdidaktisk forskning, postdokbidrag med inriktning mot det fritidspedagogiska och det förskolepedagogiska området, samt genom sabbaticals med inriktning mot ämnesdidaktik och det förskolepedagogiska området. En del av de forskningsprojekt som fått medel presenteras på de externa webbsidorna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utlysningar av forskningsbidrag görs normalt två gånger per år via e-post till forskare inom högskolan. Där inkluderas även ansökningsblankett och anvisningar för varje utlysning. Kontakta lärarutbildningens forskningsledare Jenny Magnusson för mer information.

Lärarutbildningen utlyser bidrag för forskning

För att stärka forskningsunderbyggnaden av Lärarutbildningen vid Södertörns högskola, utlyses härmed bidrag för mindre forskningsprojekt eller färdigställande av redan pågående forskning, som resulterar i vetenskapliga publikationer.

Utlysningen gäller högst fyra bidrag och ges i form av en engångssumma på 350 000 kronor till respektive projekt. Tre av bidragen är strategiskt inriktade mot förskole- eller fritidshemsområdet. Det fjärde bidraget kan sökas även för andra forskningsinriktningar inom lärarutbildningen som identifieras i lärarutbildningens inriktningsdokument för 2022–2024 (det vill säga forskning inom det förskolepedagogiska området, det fritidspedagogiska området, ämnesdidaktisk forskning rörande yngre och äldre åldrar samt forskning med relevans för lärarutbildningens profiler och fokusområden).

I ansökan ska det klart framgå hur projektet är relevant för lärarutbildningens forskningsunderbyggnad och de prioriteringar som görs i inriktningsdokumentet.

Det ska också framgå vilka vetenskapliga publikationer som eventuellt erhållna medel förväntas resultera i, samt eventuella planer på ansökningar till externa forskningsfinansiärer. Vid projekt med flera sökande ska det dessutom specificeras vem som ska göra vad inom projektet.

I linje med inriktningsdokumentet ses det som positivt om forskningsprojekt finansierade av lärarutbildningen bidrar till att lärarstudenter ges ökade möjligheter att möta, ta del av och, när så är möjligt och lämpligt, bidra till forskning, vilket alltså gärna kan skrivas fram i ansökan.

Behörig att söka är lärare/forskare med doktorsexamen som är anställd på minst 50% vid Södertörns högskola (se vidare under rubriken ”Övrigt” nedan) inom ämnen som har betydelse för lärarutbildningen. I bedömningen av de inkomna ansökningarna kan hänsyn tas till den sökandes ämnestillhörighet, i linje med lärarutbildningens mångvetenskapliga uppbyggnad och prioriteringarna i forskningsplattformen.

Medfinansiering till exempel i form av att komplettera eventuellt tilldelade medel med internt finansierad forskningstid från ämne/institution är inte ett krav, men uppmuntras och beaktas i bedömningen. Ange om medfinansiering finns/kommer att sökas, på anvisad plats i ansökningsblanketten. Observera att målet med bidraget inte är att medfinansiera större projekt som redan tilldelats externa anslag.

Bidrag från Lärarutbildningens forskningsanslag beviljas normalt endast en gång till samma projekt och därmed ska inte samma ansökan/projektplan skickas in till mer än en utlysning samtidigt.

Ansökan ska innehålla:

  • Ansökningsblankett
  • Projektbeskrivning (max 4 sidor) – ska inkludera syfte, frågeställningar, teoriram, metod, projektets relevans för lärarutbildningens forskningsplattform, projektets bidrag till och relation till det aktuella forskningsfältet, kortfattad redogörelse för publikationer forskningsmedlen förväntas resultera i, samt eventuella planer för ansökningar om externa medel. Om det sökta projektet är en del i ett större projekt och om flera forskare är involverade på olika sätt, bör också detta framgå i ansökan.
  • Meritförteckning (max 2 sidor)

Ansökan ska lämnas senast fredag 16 september 2022 kl. 12.00 i ett original och en kopia till Robin Falk, MA737, samt per e-post till robin.falk@sh.se.
Handlingar som skickas elektroniskt bör vara i Word- eller PDF-format.

Beredning av inkomna ansökningar

Inkomna ansökningar kommer att beredas av Lärarutbildningens referensgrupp för resebidrag och forskningsanslag, som består av Jenny Magnusson, forskningsledare LU, docent i svenska, Fredrika Björklund, professor i statsvetenskap, Patrik Dinnétz, lektor i biologi, Cecilia Ferm Almqvist, professor i pedagogik samt Lena Roos, professor i religionsvetenskap. Beslut om tilldelning fattas av lärarutbildningens akademiska ledare, Anders J. Persson.

I bedömningen av ansökan kommer följande kriterier att beaktas:

  • Projektets relevans för lärarutbildningen och det aktuella forskningsfältet
  • Projektets vetenskapliga kvalitet, originalitet och potential för nydanande forskning
  • Metodens och empirin/materialets lämplighet för undersökningen
  • Rimligheten i att färdigställa projektet och de planerade publikationerna inom tidsramarna
  • Den sökandes vetenskapliga kompetens och ämnestillhörighet
  • Möjlighet till medfinansiering genom internt finansierad forskningstid från ämne/institution

Övrigt

Om medel beviljas kontaktar den sökande sin ekonomihandläggare för utbetalning av anslaget till önskad aktivitet på den egna institutionen. Beviljade bidrag måste rekvireras från Lärarutbildningen senast 2022-12-31 och utnyttjande av beviljade bidrag måste avslutas senast 2023-12-31.
Berörd avdelningsföreståndare ska på ansökningsblanketten intyga att läraren/forskaren kommer att ha 50% anställning på högskolan under den period eventuellt tilldelade medel ska utnyttjas och att hen får möjlighet att avsätta tid för arbetet.

Efter avslutat projekt förväntas forskaren presentera sina resultat inom ramen för Lärarutbildningens högre seminarium.
Närmare upplysningar lämnas av Jenny Magnusson.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-06-07 av Gabriela Voglio