Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Aktuella utlysningar

Här ges en förteckning över aktuella och kommande utlysningar. De är sorterade i bokstavsordning utefter finansiär.

Kontakta gärna forskningsrådgivare om du behöver stöd.

Afa Försäkring

Postdoc-stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ges för studier och forskning som inriktar sig på att förebygga psykisk ohälsa. Syftet med postdoc-stödet är att ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Stödet gör det möjligt för den som tilldelas det att fördjupa sina kunskaper och att knyta kontakter för den fortsatta karriären.
Sista ansökningsdag: 22 september 2021

Brottsofferfonden

Ansökan om medel för forskningsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Forskningsprojekt kan finansieras upp till tre år. Beslut om fördelning av medel fattas för ett år i taget. Du måste därför göra en ansökan om fortsättningsbidrag för varje projektår om du ansöker för två- eller treåriga projekt. För projekt som pågår i maximalt 18 månader räcker det med en ansökan.
Medel går att söka två gånger per år, senast 1 april eller senast 1 oktober. Beslutet kommer i juni om du ansöker i april och i december om du ansöker i oktober.

Energimyndigheten

Industriklivet: investerings-, pilot- och demoprojekt samt förstudier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nu kan du få bidrag inom Industriklivet för att ta fram beslutsunderlag, skapa förutsättningar eller investera för att minska växthusgasutsläppen från industrins processer eller uppstå negativa växthusgasutsläpp. Du kan ansöka när som helst under året.

Industriklivet: forsknings- och innovationsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nu kan du få bidrag inom Industriklivet för forskning och innovation i syfte att minska växthusgasutsläpp från industrins processer eller uppnå negativa växthusgasutsläpp.
Sista ansökningsdag: 20 oktober 2021

Sök stöd för projekt som syftar till att utveckla det svenska sjötransportsystemet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Energimyndigheten utlyser cirka 20 miljoner kronor för forskning, utveckling och demonstrationsprojekt som ska bidra till utvecklingen av ett hållbart sjötransportsystem.
Sista ansökningsdag: 23 september 2021, kl. 16.00

Familjen Kamprads stiftelse

Kommande utlysning: Entreprenörskap för en levande landsbygd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Årets utlysning fokuserar på hur förutsättningar och villkor för entreprenörskap på landsbygden kan förbättras och komma de många människorna till del. Utlysningen avser projekt med potential att bidra till stor och långsiktig förändringskraft. Utlysningen öppnar den 30 augusti och ansökningsprocessen är indelad i två steg. Steg 1 stänger 30 september 2021, kl. 16.00

Formas

Löpande utlysningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Konferenser och workshops
- Kommunikationsprojekt
- Akutbidrag

Akututlysning 2021 – För att säkerställa framtida tillgänglighet av forskningsmaterial Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data eller annat forskningsmaterial vid en oförutsedd händelse.
Sista ansökningsdatum: 28 oktober 2021, kl. 14.00

Forte

Konferensbidrag 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bidraget avser stöd för att genomföra konferenser med svenskt lärosäte eller vetenskaplig organisation som värd. Forte utlyser konferensbidrag löpande. Beredning, beslut och projektstart sker löpande. Den 30 september 2021 stänger utlysningen för 2021. Den 1 oktober 2021 öppnar utlysningen för 2022.

KK-stiftelsen

Öppna program för utbildning på avancerad nivå:
Expertkompetens 21 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ger stöd till utveckling och genomförande av näringslivsrelevanta kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma. Kurserna ska ges inom områden där den sökande akademiska forsknings- och utbildningsmiljöns styrkor och kompetens svarar mot strategiska kompetensbehov i näringslivet.
Sista ansökningsdatum: 26 november 2021

Avans 21 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ger stöd till lärosäten som tillsammans med företag ska utveckla utbildningsprogram på avancerad nivå. Programmet syftar till att positionera
lärosätets utbildningsutbud, skapa förutsättningar för kompetensförsörjning i näringslivet och att integrera forsknings- och utbildningsverksamheten.
Sista ansökningsdatum: 20 januari 2022

Nu 21 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ger stöd till lärosäten som tillsammans med företag ska utveckla och genomföra nätbaserade kurser på avancerad nivå och/eller forskarnivå.
Programmet syftar till att bidra till internationell profilering och positionering av
lärosätets starka forsknings- och utbildningsmiljöer.
Sista ansökningsdag: 27 januari 2022

Öppna program för forskning:
HÖG 21 - Forskningsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ska bedrivas i samproduktion med näringslivet och bidra till utveckling hos alla deltagande aktörer. I programmet ges akademi och företag möjlighet att gemensamt adressera en väldefinierad och avgränsad vetenskaplig frågeställning.
Sista ansökningsdag: 18 januari 2021

Synergi - Forskningsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ska bedrivas i samproduktion med näringslivet och bidra till förnyelse inom forskning och utbildning samt utveckling hos alla deltagande aktörer. Syftar specifikt till att ge lärosäten möjlighet kraftsamla mot en integrerad forskningsinriktning och därmed långsiktigt utveckla starka forskningsmiljöer som bidrar till lärosätets profilering.
Sista ansökningsdag: 27 januari 2022

Forskningsprofiler 21 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ger lärosätena möjlighet att långsiktigt profilera och positionera sin forskning inom ett utvalt område. Målet för programmet är att lärosätena utvecklar och befäster forskningsprofiler med internationell spets, hög näringslivsrelevans och förmåga att fortsätta utvecklas även efter profilstödet.
Sista ansökningsdag: 21 januari 2021

Lars Salviusföreningen

Sök stipendier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och projektbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå? Då kan du ansöka om stipendium på 30 000 kronor. Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 50 000–100 000 kronor.
Sista ansökningsdag: 30 september 2021

Naturvårdsverket

Medel till forskningsprogram: Multifunktionalitet i landskapet – vägar till omställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Syftet är att finansiera ett forskningsprogram som centrerar kring människans samspel med biologisk mångfald på landskapsnivå utifrån olika perspektiv: såväl främjande-, bevarande-, nyttjande- som påverkansaspekter. Utlysningen avser ett program under 5 år. Total budget är max 45 miljoner kronor med avsikt att bevilja medel till ett program. Utlysningen görs i två steg. I det första steget ska en programbeskrivning där ett förslag till konsortium och program med delområden presenteras skickas in.
Sista ansökningsdag för steg 1 är 15 oktober 2021. Steg 2 öppnar i december 2021 och stänger 15 februari 2022.

Olle Engkvists stiftelse

Ansökan vetenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsen stöder forskningsansökningar inom medicin, teknik, naturvetenskap samt inom humaniora. Finansierar vetenskaplig forskning. Anslag kan sökas till forskningsprojekt som pågår under 2–4 år. Tar emot ansökningar löpande, beslut fattas inom fyra månader.

Riksantikvarieämbetet

FoU för kulturarv och kulturmiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Utlyser tio miljoner kronor avsedda för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö. Utlysningen gäller ettåriga projekt som ska genomförs under 2022. Medel kommer att fördelas till projekt inom två olika teman: Kulturarvsområdets digitalisering och Kulturarv och klimat.
Sista ansökningsdag: 1 oktober 2021

Riksbankens Jubileumsfond

Forskningsinitiering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Med forskningsinitiering avses stöd till arrangerandet av olika sorters vetenskapliga möten som konferenser, seminarier, workshops samt till att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som på ett eller annat sätt ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora. Beslut om anslag fattas 3–4 gånger per termin, men det finns inga fastställda beslutsdatum.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Utlysning av forskningsmedel för Letterbox Club Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ambitionen är att denna studies resultat ska bidra till fortsatt utveckling/förbättring av modellen. Det kan även bli aktuellt med en uppföljningsstudie två år efter att barnen avslutat sitt deltagande i Letterbox Club Sverige. Studier som Stiftelsen Allmänna Barnhuset stödjer bör inkludera barn som informanter.
Sista ansökningsdag: 22 november 2021

Stint

STINT Initiation Grants Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Initiation Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Huvudsaklig samarbetspart ska vara utanför EU/EFTA. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året, beslut tas fyra gånger om året.

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. I Vinnovas översikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se alla deras erbjudanden och söka bland dem för att se om Vinnova erbjuder finansiering som passar ditt projekt.

Vetenskapsrådet

Nedan presenteras ett urval av VRs utlysningar. Läs mer om aktuella utlysningar på Vetenskapsrådets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Aktuella stipendier

Här listas aktuella stipendier att söka för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

31 oktober 2021
Vera och Greta Oldbergs stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Forskare kan årligen genom den svenska värdinstitutionen söka stipendium för planerad vistelse i Sverige. Har som ändamål att främja vetenskaplig forskning inom de humanistiska, sociala och ekonomiska vetenskaperna och stärka det nordiska samarbetet. Stipendium för forskning i Sverige utdelas årligen till en forskare med nordisk orientering från Norge, Danmark, Finland och Island.

15 oktober 2021
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Delar ut resestipendier om högst 100 000 kronor för materialinsamling utomlands i samband med doktorsavhandling, som ska framläggas vid universitet eller högskola i Sverige inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde. Stiftelsen delar även ut resestipendier om högst 50.000 kronor.

1 oktober 2021
Wenner-Gren Stiftelserna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelserna stödjer internationellt vetenskapligt utbyten. Just nu utlyses ett flertal stipendier.

30 september 2021
Lars Salviusföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå? Då kan du ansöka om stipendium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på 30 000 kronor. Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på 50 000–100 000 kronor.

Löpande

Stockholms Arbetareinstitutsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stockholms Arbetareinstitutsförening ger ekonomiskt stöd till produktion och spridning av skrifter som har anknytning till svenskt folkbildningsarbete med mera. Normalt uppgår stödet till 20 000–40 000 kronor per ansökan, men kan, om särskilda skäl föreligger, bli högre. Inga särskilda ansökningstider finns. Styrelsen behandlar inkomna ansökningar löpande vid sina sammanträden under året. Mer information finns att läsa i utlysningens skrifter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd. Stiftelsen har fyra olika bidragsformer, de flesta öppnar under sen vår/tidig sommar. Men ansökan för vetenskapliga möten kan lämnas in löpande under året (ansökan för att anordna seminarier eller möten på Ekenäs herrgård).

Individuella projekt

Individuella nationella forskningsprojekt söks av den enskilda forskningsledaren och drivs inom institutionen. I regel behövs endast prefektens underskrift i dessa sammanhang. Undantagsfallen är ansökningar till Wallenbergstiftelserna, övriga stiftelser som kräver rektors underskrift samt projekt där budgeten överskrider 5 miljoner kronor/år. I dessa fall – kontakta Grants Office.

Samverkansprojekt

Samverkansprojekt kan bestå av samverkan med företag, offentlig sektor och andra universitet och högskolor. För samverkansavtal är det Södertörns högskola som ingår som partner. Kontakta Erik Falk när ett samverkansprojekt planeras.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-09-21 av Gabriela Hinchcliffe Voglio

Dela

E-post