Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Aktuella utlysningar

Här ges en förteckning över aktuella och kommande utlysningar. De är sorterade i bokstavsordning utefter finansiär.

Kontakta gärna forskningsrådgivare om du behöver stöd.

AFA Försäkring

FoU-program: Skadligt bruk i arbetslivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Syftet är att öka kunskap och förutsättningar för att tidigt upptäcka skadligt bruk. Förebyggande insatser kan minska sjukfrånvaron, förbättra möjligheterna till bibehållen anställning. Forskningen bör leda till resultat och kunskap som är praktiskt tillämpbar på arbetsplatser i privat sektor och i kommuner och regioner.
Sista ansökningsdag: 11 augusti 2022

Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och nyttjande av artificiell intelligens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
FoU-programmet bidra till att generera ny och användbar kunskap om den tekniska utvecklingens effekter på arbetsmiljö och hälsa för anställda i privat sektor. Forskningen bör leda till resultat och kunskap som är praktiskt tillämpbar på arbetsplatser i privat sektor.
Sista ansökningsdag: 25 augusti 2022

Forskning om arbetsmiljö och hälsa
Se finansiärens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om FoU programmen.
Sista ansökningsdag: 11 augusti 2022

Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning

Anslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsen ger anslag till enskilda personer, till forskningsgrupper, institutioner eller liknande. Anslagen till forskning kan avse planering eller genomförande av forsknings- och utvecklingsprojekt. Således ges inte anslag till resor, uppehälle eller tryckning av publikationer. Inkomna ansökningar behandlas vid stiftelsens styrelsemöten som äger rum normalt i juni och december.

Brottsofferfonden

Ansökan om medel för forskningsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Forskningsprojekt kan finansieras upp till tre år. Beslut om fördelning av medel fattas för ett år i taget. Du måste därför göra en ansökan om fortsättningsbidrag för varje projektår om du ansöker för två- eller treåriga projekt. För projekt som pågår i maximalt 18 månader räcker det med en ansökan.
Medel går att söka två gånger per år, senast 1 april eller senast 1 oktober. Beslutet kommer i juni om du ansöker i april och i december om du ansöker i oktober.

CAN

Utlysning av medel för alkoholforskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ett uttalat syfte med stödet är att stärka alkoholforskningsområdet i Sverige. Alkoholforskningsrådet stödjer i huvudsak tillämpad forskning och finansierar projekt med mellan 200 000 och 800 000 kronor per år.
Sista ansökningsdag: 15 september 2022, klockan 23.59

Energimyndigheten

Människa, Energisystem och Samhälle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I den här utlysningen välkomnas projekt som vågar föreslå nya arbetssätt, metoder, processer och verktyg och undersöka dem i praktiken i syfte att skapa lärande och förändring. Energiomställningen ska genomföras på ett sätt som säkrar en långsiktig hållbar utveckling där ingen lämnas utanför. För att lyckas med omställning krävs andra, och kanske alternativa, idéer och sätt att organisera samhället på i framtiden. Sannolikt innebär det förändring av samhällets organisering, våra arbetssätt och vardagliga handlingar.
Sista ansökningsdag: 31 augusti 2022

Formas

Löpande utlysningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Konferenser och workshops
- Kommunikationsprojekt
- Akutbidrag

Projektbidrag för internationella samarbeten inom migration och miljöförändringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Internationella, tvärvetenskapliga forskningssamarbeten med fokus på globala förändringar och migration.
Sista ansökningsdag: 1 juli 2022, kl. 14.00

Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Omkostnader i samband med nätverkande med en eller flera internationella partners (utanför Europa) i syfte att formulera gemensamma projektidéer för att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030.
Sista ansökningsdag: 25 augusti 2022, klockan 14:00

Forte

Konferensbidrag 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fortes konferensbidrag avser stöd för att genomföra konferenser med svenskt lärosäte eller vetenskaplig organisation som värd. Ansökningar om konferensbidrag bereds löpande.
Sista ansökningsdag: 30 september 2022

KK-stiftelsen

Prospekt 22 - Forskningsprojekt för nyligen disputerade forskare Öppnas i nytt fönster.Programmet ger stöd till nyligen disputerade forskare som självständigt ska bedriva ett forskningsprojekt i samproduktion med näringsliv.
Sista ansökningsdag: 26 augusti 2022, kl. 15.00

Rekryteringar 22 Öppnas i nytt fönster.
Stödformen innebär att stiftelsen delfinansierar strategiskt viktiga anställningar som bidrar till förnyelse för någon av lärosätets miljöer. Vid adjungeringar kan även anställning inom näringslivet stödjas.
Sista ansökningsdag: 15 september 2022, 15.00

Företagsforskarskolor 22 Öppnas i nytt fönster.
Syftet med programmet är att stärka lärosätets forsknings- och utbildningsmiljöer samt att tillgodose näringslivets kompetensbehov genom forskarutbildning som bedrivs i samproduktion.
Sista ansökningsdag: 8 september 2022, kl. 15.00

Open call: Visiting Academic Scholars from Ukraine Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
The aim is to enable researchers and lecturers from higher education institutions in Ukraine to continue their academic activities in a safe and supporting environment.

Kungl. Vitterhetsakademien

Gästföreläsaranslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning.
Sista ansökningsdag: 1 september 2022, klockan 15:00

Resestipendier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För att stimulera internationella kontakter utlyses resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena. Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet.
Sista ansökningsdag: 1 september 2022, klockan 15:00

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten

Utlysning av forskningsmedel om vattenkraftens miljöpåverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Utlysning med syfte att stödja forskning om påverkan från vattenkraft och andra dammar på samhälle, landskap, ekosystem och arter.
Sista ansökningsdag: 7 september 2022

Hållbar klimatomställning och klimatanpassning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Syftet är att koppla samman frågor kring, och samspelet mellan, minskad klimatpåverkan, klimatanpassning samt återställande, bevarande och stärkande av biologisk mångfald för ökad resiliens, och hitta kombinationer av lösningar för omställning som är långsiktigt hållbara och genomförbara.
Sista ansökningsdag steg 1: 15 oktober 2022

Utlysning av forskningsmedel om dagvatten (synteser) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Finansiären vill med denna utlysning finansiera synteser som sammanfattar och analyserar befintligt kunskapsläge och kunskapsbehov inom forskningsområdet dagvatten.
Sista ansökningsdag: 7 september 2022

Utlysning av forskningsmedel om minskat matsvinn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Finansiären vill med denna utlysning stödja forskning som ökar kunskapen om effektiva åtgärder för att minska matsvinnet och bidrar till en resurseffektiv livsmedelskedja.
Sista ansökningsdag: 7 september 2022

Olle Engkvists stiftelse

Ansökan vetenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsen stöder forskningsansökningar inom medicin, teknik, naturvetenskap samt inom humaniora. Finansierar vetenskaplig forskning. Anslag kan sökas till forskningsprojekt som pågår under 2–4 år. Tar emot ansökningar löpande, beslut fattas inom fyra månader.

Riksbankens Jubileumsfond

Forskningsinitiering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Med forskningsinitiering avses stöd till arrangerandet av olika sorters vetenskapliga möten som konferenser, seminarier, workshops samt till att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som på ett eller annat sätt ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora. Beslut om anslag fattas 3–4 gånger per termin, men det finns inga fastställda beslutsdatum.

SSF – Strategisk mobilitet 2022

Bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Avser finansiering av lönekostnaden för personer som under en period vill röra sig mellan industri/ näringsliv /myndighet/sjukhus och akademi/ forskningsinstitut.
Sista ansökningsdag: 6 september 2022, 14.00

Stint

STINT Initiation Grants Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Initiation Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Huvudsaklig samarbetspart ska vara utanför EU/EFTA. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året, beslut tas fyra gånger om året.

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. I Vinnovas översikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se alla deras erbjudanden och söka bland dem för att se om Vinnova erbjuder finansiering som passar ditt projekt.

Innovations for Managing Sustainable Urban Accessibility Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Svenska aktörer som på innovativa sätt och i samarbete med europeiska aktörer vill främja hållbar mobilitet och tillgänglighet i städer. Utlysningen är öppen för projekt som sträcker sig alltifrån tillämpad forskning till demoprojekt.
Sista ansökningsdag: 15 september 2022

Utbildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande – modell- och metodutveckling 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riktar sig till högskolor som i samverkan med annan organisation vill utveckla och testa innovativa modeller och metoder för utbildningssamverkan som inkluderar en design för att utveckla ett arbetsintegrerat lärande.
Sista ansökningsdag: 30 augusti 2022, 14.00

Vetenskapsrådet

Nedan presenteras ett urval av VRs utlysningar. Läs mer om aktuella utlysningar på Vetenskapsrådets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vinnova

Innovations for Managing Sustainable Urban Accessibility Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Svenska aktörer som på innovativa sätt och i samarbete med europeiska aktörer vill främja hållbar mobilitet och tillgänglighet i städer. Utlysningen är öppen för projekt som sträcker sig alltifrån tillämpad forskning till demoprojekt. Två digitala informationsmöten ges, 27/4 och 5/5.
Sista ansökningsdag: 15 september 2022

Utbildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande – modell- och metodutveckling 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riktar sig till högskolor som i samverkan med annan organisation vill utveckla och testa innovativa modeller och metoder för utbildningssamverkan som inkluderar en design för att utveckla ett arbetsintegrerat lärande.
Sista ansökningsdag: 30 augusti 2022, 14.00

Aktuella stipendier

Här listas aktuella stipendier att söka för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

15 september 2022
Sverige-Amerika Stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Master-, doktorand- och forskarstipendier Stiftelsen delar ut kontantstipendier för master- och doktorandstudier samt postdoktoral forskning i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie/forskningsvistelse.

Löpande

Stockholms Arbetareinstitutsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stockholms Arbetareinstitutsförening ger ekonomiskt stöd till produktion och spridning av skrifter som har anknytning till svenskt folkbildningsarbete med mera. Normalt uppgår stödet till 20 000–40 000 kronor per ansökan, men kan, om särskilda skäl föreligger, bli högre. Inga särskilda ansökningstider finns. Styrelsen behandlar inkomna ansökningar löpande vid sina sammanträden under året. Mer information finns att läsa i utlysningens skrifter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd. Stiftelsen har fyra olika bidragsformer, de flesta öppnar under sen vår/tidig sommar. Men ansökan för vetenskapliga möten kan lämnas in löpande under året (ansökan för att anordna seminarier eller möten på Ekenäs herrgård).

Individuella projekt

Individuella nationella forskningsprojekt söks av den enskilda forskningsledaren och drivs inom institutionen. I regel behövs endast prefektens underskrift i dessa sammanhang. Undantagsfallen är ansökningar till Wallenbergstiftelserna, övriga stiftelser som kräver rektors underskrift samt projekt där budgeten överskrider 5 miljoner kronor/år. I dessa fall – kontakta Grants Office.

Samverkansprojekt

Samverkansprojekt kan bestå av samverkan med företag, offentlig sektor och andra universitet och högskolor. För samverkansavtal är det Södertörns högskola som ingår som partner. Kontakta Erik Falk när ett samverkansprojekt planeras.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-06-28 av Gabriela Voglio

Dela

E-post