Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Aktuella utlysningar

Utsikt över campustorget

Här ges en förteckning över aktuella och kommande utlysningar. De är sorterade i bokstavsordning utefter finansiär.

Kontakta gärna forskningsrådgivare om du behöver stöd.

AFA Försäkring

Öppen riktad utlysning inom arbetsmiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Finansierar forskning inom arbetsmiljö som fokuserar på att förbättra arbetsmiljön och undersöka risk- och friskfaktorer i arbetet på kort och lång sikt. Forskningen förväntas förebygga och leda till färre arbetsskador såsom arbetssjukdomar och olycksfall.
Sista ansökningsdag: 13 september 2023 kl. 23:59

Öppen utlysning: Idébeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Funderar du på om din idé till forskningsprojekt är relevant för Afa Försäkring? Då kan du skicka in en idébeskrivning.
Sista ansökningsdag: 14 juli 2023 kl. 23:59

Postdoc-stöd inom hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Utlysningen öppnar den 9 juni
Stödjer forskare i början av sina forskarkarriärer genom att finansiera ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor. Postdoc-stödet inom området hälsa ger möjlighet att fördjupa sina kunskaper och knyta kontakter för den fortsatta karriären.
Sista ansökningsdag: 18 september 2023

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF

Utlysning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Inriktning: Forskning relevant för besöksnäringen.
Tema: Besöksnäringens roll i ett välfungerande och attraktivt samhälle – där produktion, konsumtion och värdekedjor ryms inom planetens gränser.
Sista ansökningsdag: 15 juni 2023, kl. 14.00

Birgit och Gad Rausings Stiftelse

 • Bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Stiftelsens ändamål är att främja avancerad svensk vetenskaplig forskning inom humaniora, företrädesvis inom arkeologi, historia, konstvetenskap, litteratur-vetenskap och språkvetenskap, och dessa ämnens hjälpvetenskaper i Sverige och utomlands.
  Sista ansökningsdag: 31 augusti 2023 (obs. ska postas via brev)

CAN

Utlysning av medel för alkoholforskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stödjer samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. Ett uttalat syfte med stödet är att stärka alkoholforskningsområdet i Sverige. Stödjer i huvudsak tillämpad forskning.
Sista ansökningsdag: 15 september 2023

Formas

Nedan presenteras ett urval av Formas utlysningar. Läs mer om planerade utlysningar för 2023 på Formas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kommande utlysning, öppnar 16 maj 2023.
Projekt som bidrar till ny eller fördjupad kunskap och lösningar för hur gestaltade livsmiljöer kan främja hälsa och välbefinnande.
Sista ansökningsdag: 19 oktober 2023

Forte

Nedan presenteras ett urval av Fortes utlysningar. Läs mer om kommande utlysningar på Fortes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Psykisk ohälsa med fokus på rehabilitering, samverkan och ett hållbart arbetsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Utlysning är ett samarbete mellan Försäkringskassan och Forte. I denna utlysning kommer forskare kunna söka projektbidrag som bidragsform.

Den här utlysningen har två inriktningar:

 • Forskning om åtgärder som stödjer individen i sjukförsäkringsprocessen och som bidrar till hållbar återgång i arbete eller förebygger längre sjukfrånvaro kopplat till psykisk ohälsa.
 • Forskning som belyser samverkan mellan välfärdsaktörer kopplat till sjukförsäkringen och psykisk ohälsa.

Sista ansökningsdag: 8 juni 2023, kl 14.00

Gunvor och Josef Anérs stiftelse

Utlysning Länk till annan webbplats.
Anslag ges till kvalificerad forskning med svensk och internationell inriktning inom humaniora och samhällsvetenskap (inklusive kulturhistoriskt angelägna projekt). Ansökningsbeloppet kan högst vara 150.000 kr och avser både medel för ny forskning och publiceringsbidrag för aktuella forskningsanslag och internationalisering i form av resebidrag för forskningsvistelser utomlands.
Sista ansökningsdag: 15 juni, kl 23.59

Kungliga Fysiografiska Sällskapet

Anslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stödjer utforskande av gränsöverskridande och övergripande problem och idéer. Anslaget är ämnat att bidra till att forskare bryter ny mark inom grundläggande vetenskap i alla discipliner, skapar nya teoretiska grundvalar eller praktiska lösningar på viktiga problem i vid mening, eller lägger grunden till metodologiska genombrott. Anslaget uppgår till högst 1 Mkr med 24 månaders dispositionstid.
Sista ansökningsdag: 15 september 2023

Lars Salviusföreningen

 • Bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Projektbidrag är avsett för projektverksamhet som är av värde för utgivning och spridning av vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur samt projekt som i vid mening främjar den vetenskapliga eller populärvetenskapliga kommunikationsprocessen.
  Sista ansökningsdag: 30 september 2023

MSB

Säkerhet och trygghet i offentlig miljö – skydd mot antagonistiska hot och terrorattentat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Utlysningen genomförs i två steg. Denna utlysning syftar till att bidra till kunskapsutveckling inom säkerhet och trygghet i offentlig miljö utifrån risker som rör antagonistiska hot/ terrorattentat. Utlysningen är inriktad på arbetet med att försvåra terrorism.
Sista ansökningsdag steg 1: 7 juni 2023

Olle Engkvists stiftelse

Ansökan vetenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsen stöder forskningsansökningar inom medicin, teknik, naturvetenskap samt inom humaniora. Finansierar vetenskaplig forskning. Anslag kan sökas till forskningsprojekt som pågår under 2–4 år. Tar emot ansökningar löpande, beslut fattas inom fyra månader.

Riksbankens Jubileumsfond

Advanced Studies Programme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Som en del av RJs strävan att stärka internationaliseringen av svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap finansierar stiftelsen forskarvistelser vid tre institut för avancerade studier. Tre institut ingår i samarbetet. Utlysningen är öppen för forskare som har innehaft en doktorsexamen i minst 4 år.
Sista ansökningsdag: 21 augusti 2023

Forskningsinitiering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Med RJ Forskningsinitiering avses stöd till att arrangera olika sorters vetenskapliga möten såsom konferenser, seminarier och workshops samt till att genom dessa skapa nya forskarnätverk. Beslut om bidrag fattas av RJ:s arbetsutskott cirka 6 gånger om året.

Swedish Collegium for Advanced Study Länk till annan webbplats. (SCAS)

Residential Fellowship Programmes: flera utlysningar har öppnat inom detta program. De skiljer sig åt till karaktär, en del vänder sig till yngre forskare och andra till seniora forskare. Se respektive utlysning för detaljer.
The General Fellowship Programme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
The Barbro Klein Fellowship Programme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
The Global Horizons Fellowship Programme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista ansökningsdag: 1 juni 2023

Short-term Research Stays (ansökningar behandlas löpande). För mer information se SCAS hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF

Strategisk mobilitet 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
SSF finansierar lönekostnaden för personer som under en period vill röra sig mellan industri/näringsliv/myndighet/sjukhus och akademi/forskningsinstitut.
Sista ansökningsdag: 5 september 2023, kl 14:00

Stiftelsen Lantbruksforskning

Öppna utlysningen 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Medel för forsknings- och utvecklingsprojekt utlyses inom stiftelsens två fokusområden: Livsmedel respektive Klimat och miljö. Stiftelsen beviljar medel till projekt som stärker lantbruksnäringens konkurrenskraft och hållbarhet. Företagande och hållbarhet ska genomsyra alla projekt som beviljas medel. Ansökningar inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning som bidrar till lantbrukets utveckling välkomnas.
Sista ansökningsdag (steg 1): 13 juni 2023, 14.00

Stint

STINT Initiation Grants Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Initiation Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Huvudsaklig samarbetspart ska vara utanför EU/EFTA. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året, beslut tas fyra gånger om året, nästa gång är i början av mars 2023.

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. I Vinnovas översikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se alla deras erbjudanden och söka bland dem för att se om Vinnova erbjuder finansiering som passar ditt projekt.

Vetenskapsrådet

Nedan presenteras ett urval av VRs utlysningar. Läs mer om aktuella utlysningar på Vetenskapsrådets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap (höstens utlysning) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kommande utlysning, öppnar 16 augusti 2023
Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
Sista ansökningsdag: 12 september 2023

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (höstens utlysning) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
Kommande utlysning, öppnar 16 augusti 2023
Sista ansökningsdag: 12 september 2023

Östersjöstiftelsen

Stöd för att anordna konferenser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Medel kan sökas för att anordna konferenser med tydlig Östersjö- och Östeuroparelevans. Ansökan kan skickas in fortlöpande, beslut fattas fyra gånger per år.
Sista ansökningsdag: 30 november 2023 kl. 15.00

Stöd till publicering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Forskare som har haft ett forskningsprojekt finansierat av Östersjöstiftelsen har möjlighet att, inom tre år efter slutredovisat projekt söka stöd till publicering av forskningsresultat från projektet. Ansökan kan skickas in fortlöpande, beslut fattas fyra gånger per år.
Sista ansökningsdag: 30 november 2023 kl. 15.00

Aktuella stipendier

Här listas aktuella stipendier att söka för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

Löpande

Stockholms Arbetareinstitutsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stockholms Arbetareinstitutsförening ger ekonomiskt stöd till produktion och spridning av skrifter som har anknytning till svenskt folkbildningsarbete med mera. Normalt uppgår stödet till 20 000–40 000 kronor per ansökan, men kan, om särskilda skäl föreligger, bli högre. Inga särskilda ansökningstider finns. Styrelsen behandlar inkomna ansökningar löpande vid sina sammanträden under året. Mer information finns att läsa i utlysningens skrifter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd. Stiftelsen har fyra olika bidragsformer, de flesta öppnar under sen vår/tidig sommar. Men ansökan för vetenskapliga möten kan lämnas in löpande under året (ansökan för att anordna seminarier eller möten på Ekenäs herrgård).

Individuella projekt

Individuella nationella forskningsprojekt söks av den enskilda forskningsledaren och drivs inom institutionen. I regel behövs endast prefektens underskrift i dessa sammanhang. Undantagsfallen är ansökningar till Wallenbergstiftelserna, övriga stiftelser som kräver rektors underskrift samt projekt där budgeten överskrider 5 miljoner kronor/år. I dessa fall – kontakta Grants Office.

Samverkansprojekt

Samverkansprojekt kan bestå av samverkan med företag, offentlig sektor och andra universitet och högskolor. För samverkansavtal är det Södertörns högskola som ingår som partner. Kontakta Erik Falk när ett samverkansprojekt planeras.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-05-30 av Gabriela Voglio