Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Aktuella utlysningar

Här ges en förteckning över aktuella och kommande utlysningar. De är sorterade i bokstavsordning utefter finansiär.

Kontakta gärna forskningsrådgivare om du behöver stöd.

Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse

Anslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom mediaområdet. Stiftelsen värnar om en fri press och ett fritt meningsutbyte. Anslag ges till enskilda personer, till forskningsgrupper, institutioner eller liknande. Inkomna ansökningar behandlas på styrelsemöten. Nästa möte hålls i december.

Brottsofferfonden

Ansökan om medel för forskningsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Forskningsprojekt kan finansieras upp till tre år. Beslut om fördelning av medel fattas för ett år i taget. Du måste därför göra en ansökan om fortsättningsbidrag för varje projektår om du ansöker för två- eller treåriga projekt. För projekt som pågår i maximalt 18 månader räcker det med en ansökan.
Medel går att söka två gånger per år, senast 1 april eller senast 1 oktober. Beslutet kommer i juni om du ansöker i april och i december om du ansöker i oktober.

Energimyndigheten

Industriklivet - forsknings- och innovationsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nu kan du få bidrag inom Industriklivet för forskning och innovation i syfte att minska växthusgasutsläpp från industrins processer eller uppnå negativa växthusgasutsläpp.
Sista ansökningsdag: 8 mars 2022

Formas

Löpande utlysningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Konferenser och workshops
- Kommunikationsprojekt
- Akutbidrag

Kunskap för en socialt hållbar bostadsförsörjning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kunskapsöversikter om socialt hållbar bostadsförsörjning som kan bidra till att utveckla Sveriges sociala bostadspolitik.
Sista ansökningsdag: 12 januari 2022, 14.00

Forte

Projektbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Öppnar 2 december 2021. Välkomnar ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.
Sista ansökningsdatum: 3 februari 2022

Postdokbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Öppnar 9 december 2021. Den årliga utlysningen om tvååriga postdokbidrag riktar sig till forskare i början av sina karriärer och syftar till att stödja kompetens- och karriärutveckling samt främja forskarmobilitet. Bidraget kan sökas upp till två år efter doktorsexamen och ska motsvara en heltidslön. Tre bidragsformer erbjuds inom utlysningen: nationell postdok, utresande postdok samt inresande postdok.
Sista ansökningsdatum: 24 februari 2022

Försäkringskassan

Utlysning av forskningsmedel 2021-2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Försäkringskassan utlyser forskningsmedel för projekt om socialförsäkringen och Försäkringskassans verksamhet. Syftet är att utveckla kunskapen om socialförsäkringen och dess funktion för individ och samhälle samt att stödja implementering av forskningsbaserade insatser inom socialförsäkringsområdet.
Sista ansökningsdatum: 28 februari 2022

Handelsrådet

Projektbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Utlysningen har liksom tidigare år det övergripande temat Forskning relevant
för handeln. Handelsrådet kommer att prioritera forskningsprojekt som arbetar med ett branschperspektiv snarare än ett företagsperspektiv samt forskning inom relevanta områden som inte tidigare studerats i så hög utsträckning.
Ansökan görs i tre steg. I steg ett ska en idéskiss in. Läs hela utlysningstexten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för fullständig information.
Sista ansökningsdatum: 14 januari 2022

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Stiftelserna har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia. Tre utlysningar öppnar 1 december 2021. Forskarprogram, Browaldhstipendier och Forskarutbyte och spridning. Se stiftelsens hemsida för mer information om respektive utlysning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista ansökningsdag: 31 januari 2022

KK-stiftelsen

Öppna program för utbildning på avancerad nivå:

Avans 21 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ger stöd till lärosäten som tillsammans med företag ska utveckla utbildningsprogram på avancerad nivå. Programmet syftar till att positionera
lärosätets utbildningsutbud, skapa förutsättningar för kompetensförsörjning i näringslivet och att integrera forsknings- och utbildningsverksamheten.
Sista ansökningsdatum: 20 januari 2022

Nu 21 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ger stöd till lärosäten som tillsammans med företag ska utveckla och genomföra nätbaserade kurser på avancerad nivå och/eller forskarnivå.
Programmet syftar till att bidra till internationell profilering och positionering av
lärosätets starka forsknings- och utbildningsmiljöer.
Sista ansökningsdag: 27 januari 2022

Öppna program för forskning:
HÖG 21 - Forskningsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ska bedrivas i samproduktion med näringslivet och bidra till utveckling hos alla deltagande aktörer. I programmet ges akademi och företag möjlighet att gemensamt adressera en väldefinierad och avgränsad vetenskaplig frågeställning.
Sista ansökningsdag: 18 januari 2022

Synergi - Forskningsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ska bedrivas i samproduktion med näringslivet och bidra till förnyelse inom forskning och utbildning samt utveckling hos alla deltagande aktörer. Syftar specifikt till att ge lärosäten möjlighet kraftsamla mot en integrerad forskningsinriktning och därmed långsiktigt utveckla starka forskningsmiljöer som bidrar till lärosätets profilering.
Sista ansökningsdag: 27 januari 2022

Forskningsprofiler 21 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ger lärosätena möjlighet att långsiktigt profilera och positionera sin forskning inom ett utvalt område. Målet för programmet är att lärosätena utvecklar och befäster forskningsprofiler med internationell spets, hög näringslivsrelevans och förmåga att fortsätta utvecklas även efter profilstödet.
Sista ansökningsdag: 21 januari 2022

KLSA

Stöd till vetenskaplig forskning eller för sociala ändamål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
C. F. Lundströms stiftelse lämnar bidrag till svenska medborgare för främjande av 1) vetenskaplig forskning, och 2) sociala ändamål; bidrag till institutioner för vård och uppfostran av barn, för upplysning i nykterhetsfrågor med mera.
Sista ansökningsdag: 15 januari 2022

Lars Erik Lundbergs Stiftelse

Projektstöd till forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan postdoc Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan doktorander Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Delar ut forskningsanslag till projekt som förenar tekniska/naturvetenskapliga och ekonomiska ansatser och som därvid sätter teknikens roll för företags konkurrenskraft i fokus. Området rymmer företagsekonomisk och tekniskt orienterad forskning som rör dynamiken i byggandet, utvecklandet och exploaterandet av företags operativa och strategiska kapaciteter.
Sista ansökningsdag: 27 januari 2022

Olle Engkvists stiftelse

Ansökan vetenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsen stöder forskningsansökningar inom medicin, teknik, naturvetenskap samt inom humaniora. Finansierar vetenskaplig forskning. Anslag kan sökas till forskningsprojekt som pågår under 2–4 år. Tar emot ansökningar löpande, beslut fattas inom fyra månader.

Riksbankens Jubileumsfond

Utlyser stöd för sådana insatser som syftar till att möjliggöra och främja framtida forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.
RJ Projekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RJ Program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
RJ Infrastruktur för forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista ansökningsdag: 1 februari 2022, kl 15:00

Forskningsinitiering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Med forskningsinitiering avses stöd till arrangerandet av olika sorters vetenskapliga möten som konferenser, seminarier, workshops samt till att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som på ett eller annat sätt ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora. Beslut om anslag fattas 3–4 gånger per termin, men det finns inga fastställda beslutsdatum.

Ragnar Sellbergs Stiftelse

Projekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stöder forskningsprojekt som har koppling till områden som ligger nära eller omfattar ämnet avfall och återvinning. Tar emot ansökningar som omfattar enklare förfrågningar såsom examensjobb eller specialarbeten av olika slag samt mer ingående arbeten som kan utgöra en del i licentiat- eller doktorandarbete. Stiftelsen prioriterar ansökningar där handledning är säkerställd.

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

Projektmedel - Beteendevetenskaplig och Social forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stöd ges åt projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär inom fältet rörande barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola. Forskningsanslagen uppgår till högst 300.000 kr per anslag. Anslag beviljas vanligen för maximalt 3 år i rad.
Sista ansökningsdag: 31 januari 2022

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF

Bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stödjer tillämpade forskningsprojekt som involverar grupper i Israel och Sverige av högsta internationella vetenskapliga standard. Syftet är att bygga vidare på de båda ländernas starka position inom forskning och innovation och att skapa nätverk, vilket i sin tur kan ge spridningseffekter till andra aktörer inom akademin och industrin.
Sista ansökningsdag: 21 februari 2022

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Forskningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stödjer forskning samt utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Fokus ligger på faktorer som påverkar deras hälsa, lärande och livssituation. Anslag delas i huvudsak ut till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning. Tillämpad forskning som förbättrar situationen för målgrupperna välkomnas särskilt, samt projekt där barn och ungdomar själva är delaktiga.
Sista ansökningsdag: 30 april 2022

Stiftelsen ÅForsk

Forskningsanslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tre olika anslag kan sökas: Ung forskare, Samverkansprojekt mellan akademi/industri samt Generell forskning. De olika inriktningarna har skild dispositionstid samt maxbelopp. Se finansiärens hemsida för mer information.
Sista ansökningsdag: 7 mars 2022

Stint

STINT Initiation Grants Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Initiation Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Huvudsaklig samarbetspart ska vara utanför EU/EFTA. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året, beslut tas fyra gånger om året.

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. I Vinnovas översikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se alla deras erbjudanden och söka bland dem för att se om Vinnova erbjuder finansiering som passar ditt projekt.

Vetenskapsrådet

Nedan presenteras ett urval av VRs utlysningar. Läs mer om aktuella utlysningar på Vetenskapsrådets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Aktuella stipendier

Här listas aktuella stipendier att söka för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

25 januari 2022
Kungl. Vitterhetsakademien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bidrag avsedda för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Resebidrag till internationella resor. För konferensresor krävs att stipendiaten är föredragshållare. Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet.

25 januari 2022
Kungl. Vitterhetsakademien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet.

15 januari 2022
Agneta och Gunnar Nilssons stipendium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stipendiet vänder sig till sökanden som har avslutat sina grundstudier om minst tre år vid universitet eller högskola i Sverige. Den som söker, skall ha etablerat en direkt kontakt för sina interkulturella studier med institution eller universitet i utlandet. Ansökan sker elektroniskt.

SSAG | Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ger stöd till geografisk och antropologisk forskning. Stipendierna sökes skriftligen på särskild ansökningsblankett som, tillsammans med bilagor, skall vara SSAG:s sekreterare tillhanda senast 15 januari 2022. Ansökningsblanketten laddas ned på deras hemsida.

Löpande

Stockholms Arbetareinstitutsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stockholms Arbetareinstitutsförening ger ekonomiskt stöd till produktion och spridning av skrifter som har anknytning till svenskt folkbildningsarbete med mera. Normalt uppgår stödet till 20 000–40 000 kronor per ansökan, men kan, om särskilda skäl föreligger, bli högre. Inga särskilda ansökningstider finns. Styrelsen behandlar inkomna ansökningar löpande vid sina sammanträden under året. Mer information finns att läsa i utlysningens skrifter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd. Stiftelsen har fyra olika bidragsformer, de flesta öppnar under sen vår/tidig sommar. Men ansökan för vetenskapliga möten kan lämnas in löpande under året (ansökan för att anordna seminarier eller möten på Ekenäs herrgård).

Individuella projekt

Individuella nationella forskningsprojekt söks av den enskilda forskningsledaren och drivs inom institutionen. I regel behövs endast prefektens underskrift i dessa sammanhang. Undantagsfallen är ansökningar till Wallenbergstiftelserna, övriga stiftelser som kräver rektors underskrift samt projekt där budgeten överskrider 5 miljoner kronor/år. I dessa fall – kontakta Grants Office.

Samverkansprojekt

Samverkansprojekt kan bestå av samverkan med företag, offentlig sektor och andra universitet och högskolor. För samverkansavtal är det Södertörns högskola som ingår som partner. Kontakta Erik Falk när ett samverkansprojekt planeras.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-01-11 av Gabriela Hinchcliffe Voglio

Dela

E-post