Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

NordForsk

Björk

NordForsk är en samarbetsorganisation som etablerades av den Nordiska ministerrådet. NordForsk implementerar nordiskt samarbete genom att finansiera samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur.

Det institutionaliserade samarbetet mellan de nordiska länderna är bland de äldsta och mest omfattande regionala samarbeten i Europa. Syftet med det nordiska samarbetet är bland annat att stärka de nordiska länderna internationellt. Samarbetet innefattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, samt de tre autonoma områdena: Färöarna, Grönland och Ålandsöarna.

Det övergripande målet för forskningssamarbetet är att genom nordiskt samarbete öka forskningens kvalitet och betydelse för samhället samtidigt som de samlade kostnaderna för de nordiska länderna är oförändrade eller minskar. Forskningen ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och bidra till nordiskt mervärde. Ambitionen är att härigenom bidra till att göra den nordiska regionen globalt ledande inom forskning och innovation. De mer specifika mål- och delmålen anges nedan.

Forskningsfinansiering och nordiskt forskningsinfrastruktursamarbete ska

 • Ge ny kunskap som bidrar till en positiv och hållbar utveckling i Norden i perspektivet av samtida utmaningar.
 • Skapa kritisk massa inom områden där den nationella arenan är för liten och där det finns potential för nordiskt mervärde.
 • Öka tillgången till och användningen av existerande forskningsinfrastruktur och stimulera till samarbete om ny infrastruktur i Norden, i Europa och globalt.
 • I nära dialog med de nationella aktörerna arbeta för att öka volymen av nationella forskningsbidrag som koordineras av NordForsk.
 • Tillämpa olika finansieringsmodeller (t.ex. virtuell common pot) och finansieringsinstrument (t.ex. nätverk, forskarskolor och mobilitetsfrämjande åtgärder).

Från ett långsiktigt perspektiv ska nordiskt forsknings- och forskningsinfrastruktursamarbete bidra till kontinuerliga förbättringar av de nordiska välfärdssamhällena och till ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv i Norden genom förmedling av sådan ny evidensbaserad/informerad kunskap (till relevanta intressenter) som tillkommit som ett resultat av nordiskt samarbete.

NordForsk finansierar forskningssamarbeten bland annat i följande riktningar och områden:

 • Akvakultur
 • Arktis
 • Bioekonomi
 • Digitalisering
 • Grön tillväxt
 • Hälsa och välfärd
 • Internationellt forskningssamarbete utanför Norden: idag samarbetar NordForsk med nationella forskningsfinansieringsorganisationer i Nederländerna och Storbritannien under programmet Education for Tomorrow, det gemensamma nordiska-brittiska forskningsprogrammet om migration och integration och inom programmet för forskning och innovation om digitalisering av den offentliga sektorn. Ett nytt samarbete har också nyligen inletts med Japan, Kanada och Baltikum.
 • Genus
 • Migration och integration
 • Norden och Ryssland
 • NOS-HS (Nordisk samarbetsnämnd för humanistisk forskning, Nordisk samarbetsnämnd för samhällsvetenskaplig forskning): projektbidrag till workshoppar och tidskrifter
 • NOS-N (Nordisk samarbetsnämnd för naturvetenskaplig forskning)
 • Samhällssäkerhet
 • Stadsutveckling
 • Tvärvetenskaplig forskning: projektbidrag till tvärdisciplinär forskning för att främja forskning av hög kvalitet som kombinerar och integrerar kunskap från flera vetenskapliga områden. Projekt som ingår i programmet ska inkludera minst två av dessa tre vetenskapsområden i enhet med det europeiska forskningsrådets definition: Life science, Physical Sciences and Engineering, Social Sciences and Humanities.
 • University Hubs: projektbidrag till långsiktigt kapacitetsbyggande att främja nordiska universitets och högskolors egna prioriteringar och strategiska mål genom ökat samarbete
 • Utbildning: projektbidrag till att förstärka den nordiska positionen inom utbildningsforskning och att bidra till utveckling av kunskapsbaserad politik i de nordiska länderna.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-01-26 av Gabriela Voglio

Dela

E-post