Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Campustorget på Södertörns högskola

Finansiering för att bredda deltagandet i Horisont Europa

Bredda deltagande och sprida spetskompetens är en viktig del i Horisont Europa programmet (HEU 2021-2027), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet genomförs av Generaldirektoratet för forskning och innovation, som tillhör Europeiska kommissionen.

Bredda deltagande och förstärkning av Europeiska forskningsområdet (European Research Area - ERA)

Utvidgnings- och ERA-delen kommer att stödja ERAs strategiska prioriteringar och bidra till de förväntade effekterna av Horizon Europe genom att minska innovationsklyftan och geografiska skillnader i forsknings- och innovationsprestanda och bygga upp den kapacitet som krävs för möjliggöra framgångsrikt deltagande i forsknings- och innovationsprocessen. Som ett resultat kommer det att hjälpa utnyttja och anpassa investeringar i forskning och innovation, förbättra tillgången till kompetens, och översätta forsknings- och innovationsresultat till ekonomin, även genom att utnyttja synergier med sammanhållningspolitiska fonder.

Bredda deltagande och sprida spetskompetens - finansiering i Horisont Europa

Programmets del hjälper också till att stärka interaktionen mellan vetenskap, samhälle och utbildning genom att stärka forskningsdimensionen av initiativet Europeiska universitet inom Erasmus+ programmet, inklusive inom smarta specialiseringsprocesser. Programdelen uppmärksammar det högsta standarder för etik och integritet och gör det möjligt för medborgare och samhälle att bli medproducenter av vetenskaplig kunskap. Huvudområden:

 • Teaming och twinning
 • Professurer inom det europeiska forskningsområdet
 • COST
 • Kompetensrörlighet och kompetens-initiativ
 • Anslutning efter programstart

Reformera och förstärka det europeiska FOI-systemet

Programmet kommer att stärka samarbetslänkar över hela Europa och öppna europeiska forsknings- och innovationsnätverk, bidra till att förbättra kapaciteten för forskningsledning i de växande länderna stödja nationella politiska reformer samt utnyttja potentialen av unionens talangpool genom riktade åtgärder. Aktiviteter kan också inrättas för att främja kompetensflöde över hela ERA genom rörlighet för forskare och innovatörer, helt och hållet ta hänsyn till nuvarande obalanser och skapa och utveckla nätverk av lärare, forskare, akademiker och innovatörer för att ställa alla sina (immateriella) tillgångar till tjänst för ERA och genom att stödja utvecklingen av domänspecifika vetenskapliga strategier. Huvudområden:

 • Attraktiva karriärer för forskare
 • Medborgarforskning, ansvarsfull forskning och innovation
 • Jämställdhet

Vad är en COST - action?

COST - actions (European Cooperation in Science and Technology - COST) är en finansieringsorganisation för forsknings- och innovationsnätverk. COST hjälper till att koppla samman forskningsinitiativ över hela Europa och utanför; och gör det möjligt för forskare och innovatörer att utveckla sina idéer inom alla vetenskapliga och tekniska områden genom att dela dem med sina kollegor. COST - actions är bottom-up-nätverk med en varaktighet på fyra år som främjar forskning, innovation och karriär.

 • Öppet och inkluderande
 • Flera och tvärvetenskapliga
 • Paneuropeiska nätverk
 • Karriärlyft
 • 45 000 forskare och innovatörer inblandade
 • 240 löpande COST - actions

COST är från botten upp, detta innebär att forskare kan skapa ett nätverk - baserat på sina egna forskningsintressen och idéer - genom att skicka ett förslag till COST Open Call. Förslaget kan finnas inom vilket vetenskapsområde som helst.

Samverkansforskning på paneuropeisk nivå

COST - actions är mycket tvärvetenskapliga och öppna. Det är möjligt att gå med i pågående åtgärder, som därför fortsätter att expandera under finansieringsperioden på fyra år. De involverar många olika intressenter och ofta aktörer från den privata sektorn, beslutsfattare såväl som det civila samhället.

COST uppmanar forskare över hela Europa att lägga fram förslag till åtgärder genom en kontinuerlig öppen samtal, oavsett deras intresseområde. Förutom att skapa en egen åtgärd kan forskare gå med i ett befintligt nätverk.

COST-finansiering avser att komplettera nationella forskningsfonder, eftersom de uteslutande är avsedda att täcka samarbetsaktiviteter, såsom workshops, konferenser, arbetsgruppsmöten, utbildningsskolor, kortsiktiga vetenskapliga uppdrag och spridnings- och kommunikationsaktiviteter.

För mer information, gå till COST - hemsidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kolla runt i avsnittet Finansiering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på denna webbplats. COST lägger vikt vid att aktivt involvera forskare från mindre forskningsintensiva COST - länder (Inclusiveness Target Countries, ITC). Forskare från grannländer och internationella partnerländer kan också delta i COST - actions baserade på ömsesidig nytta. För mer information, besök den globala nätverkssidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För att kunna söka COST-finansiering för din egen projektidé, behöver du först registrera dig en e-Cost konto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det finns utförliga riktlinjer och checklistor på COST:s hemsida på hur man kan söka COST-finansiering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för sin egen projektidé.

För att kunna komma igång med planering av partnerskap och nätverk, kan man också hitta inspiration genom att kolla runt bland befintliga COST - actions och deras goda erfarenheter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om olika sätt att delta i redan befintliga, löpande COST - actions finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter en grundlig utvärderings- och urvalsprocess fattas beslutet om finansiering av ett förslag av COST:s Kommittén för högre tjänstemän (CSO) inom åtta månader från insamlingsdagen. Framgångsrika förslag godkänns för att bli COST Actions och kan förvänta sig att starta inom tre månader därefter. Ett samförståndsavtal (MoU) utgör den formella grunden för en COST-åtgärd. Förslaget till en ny åtgärd kan vara på vilket ämne som helst, men måste uppfylla vissa formella och kvalitativa kriterier, och om CSO godkänner samförståndsavtalet kan COST-medlemmarna som vill delta i åtgärden godkänna det. En åtgärd inleds när minst sju COST-medlemmar har kommit överens om samförståndsavtalet och börjar med det första kick off - eller ledningskommitté - mötet för åtgärden. Åtgärder pågår i genomsnitt fyra år. COST är öppen för att bevilja nätverksmedel till forskare från grannländer och internationella partnerländer och skapar öppna utrymmen där människor och idéer kan växa. För fullständiga behörighetskriterier, se Vademecum, som är tillgängligt via COST:s sida för dokument och riktlinjer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finansieringen täcker kostnaden för COST Action-nätverksverktyg, såsom möten, konferenser, workshops, kortvariga vetenskapliga uppdrag, utbildningsskolor, publikationer och andra spridningsaktiviteter. Finansieringen ges i fyra år.

Dagsersättningar i COST-projekt innehåller: uppehälle, måltider, lokala resekostnader, baserade på nationella ersättningsregler.

Medborgarforskning (Citizen Science)

Medborgarforskning (Citizen Science) var redan en intressant och växande område inom Horisont 2020 (2014-2020) programmet, och den kommer att få ännu mer utrymme och finansieringsmöjligheter inom Horisont Europa (2021-2027). Medborgarforskning spänner över olika nivåer av engagemang: från att bli bättre informerad om vetenskap till att delta i den vetenskapliga processen genom att observera, samla in eller bearbeta data.

Medborgarforskning är en bred term som täcker den del av Open Science där medborgarna kan delta i den vetenskapliga forskningsprocessen på olika möjliga sätt: som observatörer, som finansierare, för att identifiera bilder eller analysera data eller tillhandahålla data själva. Detta möjliggör demokratisering av vetenskapen och är också kopplat till intressenters engagemang och allmänhetens deltagande. Beroende på deras personliga intresse, tid och tekniska resurser bestämmer medborgaren hur han ska vara involverad. .

Europeiska kommissionen fortsätter att främja medborgarvetenskap genom formulering av forskningspolitik och direkt stöd på grund av dess potentiella fördelar för europeiska forskare, konkurrenskraft och samhället i stort. Den planerade kommunikationen om Open Science kommer att föreslå konkreta åtgärder för Citizen Science och allmänhetens engagemang.

Arbetsprogram och finansieringsmöjligheter kommer vi informera om löpande när de nya dokumenten publiceras av Kommissionen.

Jämställdhetsintegrering i forskning och innovation

I Horisont 2020 var jämställdhetsintegrering en övergripande fråga och genus perspektivet skulle integreras i var och en av de olika delarna av arbetsprogrammet, vilket säkerställde en mer integrerad strategi för forskning och innovation. Det kommer bli ännu mer integrerat i Horisont Europa programmet, och det kommer fortsatt finnas finansieringsmöjligheter för specifika projekt som syftar på att främja jämn könsfördelning i forskargrupper för att minska klyftorna i kvinnors deltagande.

Arbetsprogram och finansieringsmöjligheter kommer vi informera om löpande när de nya dokumenten publiceras av Kommissionen.

För er som är intresserade av att söka finansiering till projekt som syftar på jämställdhetsintegrering i forskning och innovation, kan vi starkt rekommendera en rapport av EU:s expertorganisation för jämställdhetsintegrering, EIGE, som har gjort en analys av goda erfarenheter och lyckade projektresultat inom den här programdelen: Gender Equality in Academia and Research, GEAR Tool. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska kommissionen har också publicerat en policyanalys av jämställdhetsintegrering i forskning och innovation som skulle kunna inspirera er att tänka kring framtida projekt: Gendered Innovations 2: How Inclusive Analysis Contributes to Research and Innovation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-02-15 av Gabriela Voglio

Dela

E-post