Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Erasmus+ samarbete mellan institutioner och organisationer (KA2)

Erasmus+ är ett av EU:s mest framgångsrika program någonsin. Syftet är att bidra till internationalisering, ökad innovationsförmåga och spridning av goda resultat inom utbildningsområdet.

Programmet vänder sig till alla utbildningssektorer: för-, grund- och gymnasieskola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande. Både lärare och annan personal, elever och studenter har möjlighet att delta i utbyten och samarbeten.

Inom Erasmusprogrammet kan du söka bidrag för projekt med kompetenshöjande aktiviteter i andra länder, eller för att samverka internationellt med andra europeiska organisationer för att utveckla verksamheten.

När vi säger Erasmus+, tänker de flesta på enskilda utbyten, inresande och utresande studenter, utbyten inom undervisning, med mera. Dessa aktiviteter tillhör oftast programdelen "Mobilitet" (KA1), och en kan bli förvånad över hur mycket större Erasmusprogrammet är i sin helhet.

Partnerskap för samarbete (programområde KA2) är den del som vi presenterar här som kanske är mest relevant i nuläget för ämnen, utbildningar och kurser på högskolan; men om du är intresserad av andra möjligheter, kontakta gärna International Office: international@sh.se.

Erasmusprogrammen administreras delvis av Generaldirektoratet för utbildning ungdomsidrott och kultur (som är en del av Europeiska kommissionen) och delvis decentraliserat av nationella myndigheter, till exempel av Universitets- och högskolerådet (UHR) i Sverige.

Erasmus KA2 är beteckningen på Programområde 2 av Erasmus+, där samarbete om innovation och bra lösningar står i fokus och där projektdeltagare är organisationer, som till exempel Södertörns högskola.

Erasmus KA2-projekt kan du söka på programmets egen portal, som kallas för Erasmus+ and European Solidarity Corps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Via denna portal kan forskare ansöka om Erasmusbidrag där deltagaren är Södertörns högskola, till exempel i så kallade Erasmus+ samarbetsprojekt. Du loggar in på Erasmus+ and European Solidarity Corps-sidan med samma EU Login som du använder för Funding & Tenders-portalen.

I plusboxen nedan finns information om hur du kan skapa ett projektansökningsblad på portalen och vart du kan vända dig om du behöver stöd.

Registrering i Erasmus+ and European Solidarity Corps

Södertörns högskola är registrerad under namnet SODERTORNS HOGSKOLA och har identifieringsnumret (PIC): 998344080. Den formella förkortningen även på Erasmus-portalen är: SH. I Erasmus-sammanhanget användas också ett till organisationsidentifieringsnummer, IOD: E10202374.

Södertörns högskola har också validerats för att kunna delta i det nya Erasmus‑ramprogrammet (2021–2027), och kan hittas i EU:s databas för validerade organisationer under sin Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)-kod: S HUDDING01.

Om du anger, väljer eller registrerar andra uppgifter (ett annat PIC nummer eller en annan officiell benämning) kommer din ansökan inte kopplas till den validerade organisationsprofilen och ditt deltagande kommer inte godkännas av rektor.

När du registrerar en ansökan i portalen, kan du lägga till Dan-Anders Lidholm som organisations kontaktperson, då kommer han kunna hjälpa till med frågor och insikter under ansökningsprocessen. Han är i sammanhanget en av två Erasmus‑kontaktpersoner gentemot Universitets- och högskolerådet (UHR) som hanterar de flesta ansökningsformer i denna programdel (KA2). Din ansökan kan stöttas betydligt smidigare om organisations kontaktpersonen kopplas till ansökningsbladen.

Roller i Erasmus+ KA2 projekt

Programområde 2 av Erasmusprogrammet är en så kallad decentraliserad programdel, där nationella myndigheter hanterar flera av utlysningarna och bidragsprocessen i sin helhet. I Sveriges fall är det Universitets- och högskolerådet (UHR) som är bidragsgivaren.

Koordinator-organisationens huvudsäte i projektet ska avgöra var en organisation får söka bidrag. Med andra ord, om du söker E+ KA2-bidrag i Sverige (hos UHR) är du tvungen att välja en svenskregistrerad organisation som koordinator i projektet. För att kunna söka finansiering behövs minst två partner till, i två olika EU-länder.

Erasmus+ Partnerskap för samarbete

Partnerskap för samarbete ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla den högre utbildningen. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.

Samarbetspartnerskap (Cooperation Partnerships)

(Kallades "Strategiska partnerskapsprojekt" i den tidigare Erasmusprogramperioden).

Det främsta målet för samarbetspartnerskap är att låta organisationer öka kvaliteten och relevansen av sina aktiviteter:

 • att utveckla och förstärka sina partnernätverk,
 • att öka förmågan att arbeta gemensamt på transnationell nivå,
 • att främja internationaliseringen av sina aktiviteter genom att utbyta eller utveckla nya metoder samt att dela och konfrontera idéer.

Samarbetspartnerskapen syftar till att stödja utveckling, överföring och implementering av innovativa metoder samt genomförande av gemensamma initiativ för att främja samarbete, lärande och erfarenhetsutbyte på europeisk nivå. Resultaten bör vara återanvändbara, överförbara, uppskalbara och, om möjligt, ha en stark tvärvetenskaplig dimension. Beviljade projekt förväntas dela resultaten av sin projektverksamhet på lokal, regional, nationell och gränsöverskridande nivå.

Samarbetspartnerskap syftar till att:

 • Öka kvaliteten på arbetet, aktiviteterna och praxis för involverade organisationer och institutioner, öppna upp för nya aktörer som inte vanligtvis ingår i en sektor.
 • Bygga upp organisationers förmåga att arbeta transnationellt och mellan olika sektorer.
 • Ta itu med gemensamma behov och prioriteringar inom utbildning, ungdom och idrott.
 • Möjliggöra transformation och förändring (på individuell, organisatorisk eller sektoriell nivå), vilket leder till förbättringar och nya tillvägagångssätt, i proportion till varje organisations sammanhang.

Partnerskapet kan organisera inlärnings-, undervisnings- och utbildningsaktiviteter för personal, lärare och studenter (inklusive doktorander) för att stödja projektets genomförande och uppnåendet av projektmålen. Inlärnings-, undervisnings- och träningsaktiviteterna kan ha vilken form som helst som är relevant för projektet och kan involvera mer än en typ av deltagare, individuellt eller som en grupp. Format, syfte och typ och antal deltagare i programmet föreslagna aktiviteter ska beskrivas och motiveras som en del av projektansökan.

Kvalificerade deltagare i inlärnings-, undervisnings- och träningsaktiviteter inkluderar:

 • undervisande och icke-undervisande personal, såsom professorer, lärare, utbildare
 • annan personal som arbetar i deltagande organisationer
 • fritidslärare, personal på fritidsverksamhet, inbjudna lärare och experter från icke-deltagande organisationer
 • lärlingar, yrkesutbildningselever, högskolestudenter, vuxna elever, och skolelever från deltagande organisationer
 • unga från länderna i de deltagande organisationerna, och så vidare.

Ett samarbetspartnerskapsprojekt består av fyra etapper som startar redan innan projektförslaget beviljas. Deltagande organisationer och deltagare som deltar i aktiviteterna bör ta en aktiv roll i alla dessa steg och därmed förbättra sin inlärningsupplevelse.

Samarbetspartnersprojektets fyra etapper:

 • Planering (definiera behov, mål, projekt- och inlärningsresultat, aktivitetsformat, schema, etc.)
 • Förberedelse (planering av aktiviteter, utveckling av arbetsprogram, praktiska arrangemang, bekräftelse av målgrupp(-er) för planerade aktiviteter, upprättande av avtal med partners, etc.)
 • Genomförande av aktiviteter
 • Uppföljning (utvärdering av aktiviteterna och deras inverkan på olika nivåer, delning och användning av projektet, resultat).

Horisontella aspekter som ska beaktas vid utformningen av projektet:

 • Miljö och hållbarhet
 • Inkludering och mångfald
 • Digital dimension.

Mer information kan du hitta om utlysningen i Erasmus+ programguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Angående förslag till samarbetspartnerskap inom utbildning och ungdom som förvaltas av Erasmus + Nationella myndigheter, i vårt fall av UHR:

Erasmus+ har en föreslagen finansieringsmodell som består av en meny med olika kostnadsposter, där de sökande gör val utifrån aktiviteter som de vill genomföra och resultat de vill uppnå. Den första punkten, "projektledning och implementering" är en kostnadspost som alla typer av samarbetspartnerskap kan ansöka om, eftersom den är avsedd att bidra till kostnader som alla projekt kommer att medföra. Samarbetspartnerskap kan också ansöka om särskild finansiering för att organisera "transnationella projektmöten". Övriga kostnadsposter kan endast väljas av projekt som kommer att implementera mer omfattande mål när det gäller projektresultat, spridning av resultat eller inbäddad undervisning, utbildning och inlärningsaktiviteter. Dessutom, om detta motiveras av projektets aktiviteter/resultat, kan exceptionella kostnader och kostnader för deltagande av personer med begränsade möjligheter täckas. Det totala projektbidraget är ett rörligt belopp, med minst 100 000 EUR och högst 400 000 EUR för projekt med en längd på minst 12 månader och en maximal längd på 36 månader.

Krav beroende på lump sum-finansieringens storlek:

a) För bidragsbelopp på 120 000–250 000 EUR:
Förslagen ska innehålla en behovsanalys och ange fördelningen av uppgifter och budget mellan projektpartnerna. Tidslinje för genomförande av varje arbetspaket och aktiviteter och avslutningstiden för produktion av projektresultat (deliverables) ska också anges. Projektbeskrivningen ska göra en åtskillnad mellan projektledning och arbetspaket för genomförande. Sökande måste dela upp projektaktiviteterna i ”arbetspaket”. Varje arbetspaket ska kopplas till specifika mål, milstolpar och resultat (deliverables). Sökande rekommenderas att dela upp sina projekt i högst fem arbetspaket, inklusive det om projektledning.
b) För bidragsbelopp på 250 000–400 000 EUR:
Beskrivningen av projektet ska innehålla en detaljerad projektmetodik med en tydlig fördelning av uppgifter och ekonomiska arrangemang mellan partner, en detaljerad tidslinje med milstolpar och huvudsakliga resultat, uppföljning och kontrollsystem och de verktyg som införts för att säkerställa att projektaktiviteterna genomförs i rätt tid. Sökande måste dela upp projektaktiviteterna i ”arbetspaket”. Varje arbetspaket ska kopplas till specifika mål, milstolpar och resultat (deliverables). Sökande rekommenderas att dela upp sina projekt i högst fem arbetspaket, inklusive det om projektledning. Förslagen ska utveckla kvalitetssäkrings- och uppföljningsmekanismer och en utvärderingsstrategi. Som en del av utvärderingsstrategin, måste sökande identifiera kvantitativa och kvalitativa indikatorer som gör det möjligt att bedöma i vilken utsträckning dessa mål har uppnåtts.

Mer information kan du hitta om regelverket i Erasmus+ programguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

ERASMUS+ Partnerskap för spetskompetens

I det här programmet kan aktörer inom högre utbildning söka bidrag.

Syftet med att etablera utbildningscentra för spetskompetens (Centres of Excellence) är att:

 • anpassa utbildning till arbetsmarknadens behov,
 • ta fram flexibla och inlärningscentrerade utbildningsprogram,
 • främja innovation inom utbildningen,
 • öka attraktiviteten för utbildningar,
 • kvalitetssäkra utbildningar,
 • tillämpa konceptet för inkluderande excellens,
 • utveckla internationaliseringsstrategier för utbildningsaktörer.

Erasmus Lärarakademier (Teacher Academies) erbjuder kurser och läromaterial för att stödja lärare i sina kompetensutveckling.

Det finns flera resurser tillgängliga för lärare att ta hjälp av inom Erasmus+, till exempel:

 • Erasmus+ plattform för projektresultat
 • Eurydice-nätverket erbjuder högkvalitativ information om utbildningspolitik och praxis i EU-länder; innehåller beskrivningar av nationella utbildningssystem, jämförande studier, indikatorer och statistik
 • eTwinning är en plattform för skolpersonal (lärare, skolledare, bibliotekarier etc.) i och utanför Europa, där de kan kommunicera, samarbeta, utveckla projekt, diskutera sin skolvardag, och vara en del av ett skolnätverk i Europa.
 • Eurodesk erbjuder information om möjligheter till mobilitet inom lärande, och tillhandahåller också nationellt stöd i 34 länder samt utbildningsmöjligheter i en internationell miljö.
 • Förutom plattformar och nätverk finansierade av Erasmusprogrammet som stöttar lärare, kan en också få gratis stöd av Erasmus+ i att lära nytt språk, till exempel inför ett utbyte, genom tjänsten OLS (Online Linguistic Support).

Erasmus+ Partnerskap för innovation

I det här programmet kan aktörer inom högre utbildning och näringsliv söka bidrag för att stärka Europas innovationskapacitet och främja innovation inom högre utbildning, företag, samt det socioekonomiska området i stort. Utlysningar kommer att publiceras i två modaliteter:

 • Allianser (Alliances)
 • Framåtblickande projekt (Forward Looking Projects)

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-02-15 av Gabriela Voglio

Dela

E-post